Úvod Energia v škole Trieda Reflexná fólia za radiátormi.

Reflexná fólia za radiátormi.

Pridané: 22.03.12 Názov: Reflexná fólia za radiátormi.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
"Reflexná fólia za radiátormi" bola aktivita, ktorú sa rozhodli realizovať žiaci pri naštudovaní materiálov o šetrení energie. V príprave aktivity žiaci získali teoretické vedomosti o výhodách reflexnej fólie, finančnej náročnosti a postupe pri jej realizácii. Pri realizácii aktivity žiaci kúpili reflexnú fóliu, lepidlo a penový valček na pritláčanie fólie. Fóliu odmerali podľa veľkosti radiátorov, nastrihali, naniesli lepidlo za reflexnú fóliu nalepili po celej ploche za radiátory v triede.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Úsporu energie nie je možné zatiaľ vyčísliť, nakoľko je reflexná fólia zatiaľ použitá iba na malej ploche v interiéri školy. Aktivita bude zaradená od septembra do učebných osnov v predmete pracovného vyučovania a reflexná fólia sa postupne použije do ďalších miestností na škole.Až v roku 2013 sa môžu sledovať úspory tepla na škole.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
5 deň/dní

Východiskový stav
Staré radiátory v triedach, prekurovanie miestností, tepelné straty.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

Prípravná fáza

Získanie teoretických vedomostí z internetu  o výhodách a finančnej náročnosti aktivity.

Získanie odborných rád od školníka a učiteľov pracovného vyučovania.

Zriadenie realizačného tímu ôsmych žiakov z 5 triedy a  žiaci 9 ročníka.

Zakúpenie reflexnej fólie, lepidla a valčeka na pritlačenie fólie. Príprava  ďalších pomôcok (nožnice, meracie pásmo, špongia).

Realizačná fáza

Žiaci si uvolnili priestor v triede, posunuli lavice pri oknách aby sa im ľahšie pohybovalo pri radiátoroch.

Radiátory si odmerali a podľa rozmerov rozstrihali fóliu. Primerali a rozstrihali zadnú časť fólie na skoby v stene. Fólia musí prečnievať asi 10 cm po  stranách radiátora.

Fóliu natreli po celej ploche lepidlom na penovú časť a umiestnili za radiátor na stenu.

Fóliu popritláčali penovým valčekom na stenu aby bola nalepená po celej ploche. Fóliu dobre popritláčali a poutierali od lepidla.

Aktivita bola realizovaná v mesiaci február 2012, zapojení boli žiaci deviateho ročníka. Reflexnú fóliu použili v dvoch triedach a na chodbe školy. Aktivita bola hodnotená veľmi pozitívne učiteľmi pracovného vyučovania, školníkom a žiakmi školy.  Žiaci prispeli k zníženiu tepelných strát, ušetrili energiu a životné prostredie. V svojej aktivite by chceli pokračovať ďalej vo všetkých triedach, učebniach a chodbách školy. V aktivite by chceli spolupracovať so všetkými žiakmi školy a vyučujúcimi pracovného vyučovania.

Ďalšie využitie EO

Aktivitu zaradiť od septembra do učebných osnov v predmete pracovného vyučovania.

Komunikácia EO

Vyhodnotenie EO pred žiakmi na škole školským rozhlasom. Prezentácia EO pred rodičmi na zasadnutí triednych aktívov rodičovských združení v apríli 2012. Prezentácia pred obyvateľmi mesta na súťažnom popoludní na Námestí baníkov mesta Handlová organizovanom pri príležitosti "Dňa zeme" v apríli 2012 formou fotografií na reklamnom panely.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zmysluplná a ekonomicky efektívna aktivita, ktorej veľkou výhodou je aktívne zapojenie žiakov do jej celého priebehu. Jej väčší prínos by zabezpečilo umiestnenie fólie na viacerých miestach a aspoň teoretický výpočet úspory."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie