Úvod Energia v škole Trieda Učíme sa recyklovať.

Učíme sa recyklovať.

Pridané: 24.02.12 Názov: Učíme sa recyklovať.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
Aktivita "Učíme sa recyklovať" bola realizovaná na celej škole. Žiaci pripravili informačný panel a vyrobili maloobjemové kontajnery na papier, plast, mobilné telefóny a baterky. Kontajnery každý deň kontrolovali, papier a plast vynášali do smetných nádob na separovaný odpad na školskom dvore.Žiaci, rodičia a učitelia boli zapojení do zberu papiera, ktorý bol odovzdaný na recykláciu do miestnej výkupni zberných surovín a za utŕženú sumu bol nakúpený Xerox papier a odmeny pre žiakov na súťaže.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
105.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Nazbieraný papier 2,10 t= 2100kg. 1kg papiera po 0,05 euro. Vypočítaná suma je 105 euro. Iné nazbierané hodnoty sa nedajú číselne vyjadriť, boli odovzdané na recykláciu do smetných nádob na separovaný odpad.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
3 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Preplnené koše v triedach plastovými fľašami, plastovými obalmi z hamburgerov a papiera zo zošitov.Nesprávne triedenie odpadu v triedach a zborovni, najmä papiera zo zošitov, kancelárskeho papiera, plastových fliaš z pitného programu a plastových obalov z hamburgerov, nakoľko na škole máme bufet. Zhromažďovanie nefunkčných mobilov a batérií v domácnostiach,nedostatočná informovanosť o ich zložení, recyklácií a škodlivosti na životné prostredie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia, miestne firmy,

Riešenie

PRÍPRAVNÁ FÁZA

1.Vyhlásenie zberu plastových fliaš , papiera, nefunkčných mobilov a bateriek. Vyhlásenie prebehlo cez školský rozhlas  ako rozhlasová relácia pod názvom "Učíme sa recyklovať".

2.Zriadenie recyklačnej hliadky, traja žiaci z deviateho ročníka.

3.Príprava nástenného panela s informáciami ako šetríme   energiou pri recyklácii papiera, plastu, mobilných telefónov a bateriek. Informácie o zložení a možnostiach recyklácie na celom svete.

4. Príprava veľkej "nástennej steny" zameranej na ochranu našej planéty s heslom:" Inteligentní ľudia neničia, ale chránia našu planétu." Žiaci pripravili túto" nástennú stenu" spolu s pani učiteľkou v budove 1.- 4. pri vchode aj s červeným kontajnerom na použité mobily a elektroniku.

5. Príprava a vlastná výroba maloobjemových kontajnerov na papier, plast a baterky s mobilmi,  žiakmi deviateho ročníka na hodinách výtvarnej výchovy. Maloobjemové kontajnery boli vyrobené na výtvarnej výchove z veľkých vedier na fasádovú farbu.

6. Požiadanie Mestského úradu v Handlovej o zabezpečenie smetných nádob na separovaný odpad na školskom dvore.

7. Vyhlásenie zberu papiera na škole.Informácie o škodlivosti odpadového materiálu, jeho zložení a dôležitosti recyklácie na hodinách chémie, fyziky, etickej výchovy a výtvarnej výchovy.

 

REALIZAČNÁ FÁZA

1.  Umiestnenie nástenného  panela s maloobjemovými kontajnermi na škole. Maloobjemové kontajnery boli rozmiestnené na hornej aj spodnej chodbe školy, aby ich mali žiaci na očiach a vnímali ich farby, ktoré ich prinútia odhodiť odpad na chodbe a nie v triede, kde sú preplnené koše plastovými obalmi a obalmi z hamburgerov.

2. Po vyhlásení rozhlasovej relácie, recyklačná hliadka kontrolovala koše v triedach  a upozorňovala žiakov na správne triedenie odpadu. Veľkou pomocou žiakom boli aj konzultácie s pani upratovačkami a triednymi učiteľmi. Maloobjemové kontajnery na hornej a spodnej chodbe vynášala recyklačná hliadka žiakov do smetných nádob na separovaný odpad,  každý deň po vyučovaní. Najviac sa zbierali plasty, každý deň vyniesli žiaci z hliadky jeden kontajner na hornej a jeden na spodnej chodbe. Raz do týždňa vyniesli žiaci z hliadky papier na hornej a dolnej chodbe. Mobilné telefóny a baterky sa zbierali do maloobjemových kontajnerov kontajnerov tri mesiace do ukončenia aktivity. Vyzbierané staré mobily vynášali žiaci do červeného kontajnera, ktorý bol pripravený v budove 1.- 4. ročníka aj s panelom, ktorý bol pripravený v pozadí  červeného kontajnera s nadpisom: "Inteligentní ľudia neničia, ale chránia našu planétu. Do zberu použitých mobilov sa zapojili aj rodičia, nakoľko kontajner bol umiestnený veľmi dobre pri vchode s pestrofarebnou "nástennou stenou" ktorá bola pre žiakov a rodičov pútačom.

3.Veľkým prínosom pre aktivitu "Učíme sa recyklovať" boli vyučujúci, ktorí na hodinách chémie, fyziky, etickej výchovy a výtvarnej výchovy informovali žiakov o význame šetrenia energiou pri recyklácii odpadu.

4. Rodičia sa oznamom cez žiacke knižky dozvedeli o zbere papiera na škole.  Na škole bola vyčlenená miestnosť, kde sa papier zbieral a triedni učitelia ho kontrolovali a zapisovali nazbierané množstvo papiera.  Celá aktivita trvala dva mesiace, za ktorý bolo nazbierané 2,1 ton papiera. Vedenie školy zabezpečilo odvoz papiera do miestnej výkupne zberných surovín Hater Handlová s.r.o. Nakoľko zber papiera bol úspešný a finančne uspokojujúci , vedenie školy v  spolupráci so žiakmi a pani učiteľkou aktivity "Učíme sa recyklovať" zorganizujú zber papiera aj v mesiacoch marec 2012 - jún 2012.

5. Smetné nádoby na separovaný odpad začali využívať a využívajú aj pani kuchárky, ktoré vynášali každý deň kartóny papiera, konzervy z kovu, sklené a plastové fľaše.

6. Aktivity sa zúčastnili všetci žiaci školy, rodičia a učitelia. Bola realizovaná v mesiacoch november 2011 - február 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie využitie EO

Prepojenie realizácie EO s vyučovacím procesom na hodinách chémie, fyziky, biológie a matematiky.

Komunikácia EO

1. Prezentácia EO pred rodičmi na zasadnutí triednych aktívov rodičovských združení v apríli 2012. 2. Prezentácia pred obyvateľmi mesta na súťažnom popoludní na Námestí baníkov mesta Handlová organizovanom pri príležitosti "Dňa zeme" v apríli 2012.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita priniesla do školy okrem finančných zdrojov aj ekologický rozmer vyučovania. Oceňujeme kreativitu, zainteresovanie žiakov a zapojenie Mestského úradu. Výborným krokom bola prezentácia pred rodičmi a ostatnými obyvateľmi mesta. Odporúčame však zdôrazňovať zníženie spotreby papiera, nielen jeho zbieranie a recykláciu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie