Úvod Energia v škole Trieda Súťaž v šetrení elektrinou a teplom + zber bateriek

Súťaž v šetrení elektrinou a teplom + zber bateriek

Pridané: 26.03.12 Názov: Súťaž v šetrení elektrinou a teplom + zber bateriek
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Perex:
Žiaci celej školy sa zúčastnili SÚŤAŽE V ŠETRENÍ ELEKTRICKOU ENERGIOU A TEPLOM. Šetrenie každodenne kontrolovala 3-členná hliadka "EnergoPátrači" z rôznych tried(počas mesiaca február),kontrolovali vypínanie svetiel v triedach, počítačových učebniach, chodbách a wc, zisťovali a zapisovali potrebu opravy stoličiek a stolov, kontrolovali spôsob vetrania v triedach.Prebehol ZBER STARÝCH BATERIEK zarátavaný do súťaže. Žiaci tied (ako celok)sa mali možnosť otestovať a získať body do celkovej súťaže

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
38.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
a) spotreba žiariviek v priemernej triede:výkon žiariviek v priemernej triede je: P = 16.2.36W=1152 W; W = [(4+4+14)/60].1152=422,4 Wh; Vyplytvalo sa 422,4 Wh. b) W = [(11+11+1)/60].1152=441,6 Wh;Hliadka svojím zásahom pravdepodobne v triedach ušetrila 441,6 Wh. c) spotreba žiaroviek vo WC: P = 3.60W=180W W = [(12+10+5+10+10+5+5+5+5+5+35+35)/60].180=426Wh; Nezhasením svetiel vo WC sa vyplytvalo 426Wh. d) W = [(4+5+10+5+5+10+10+10+10+10+25+25+45.10)/60].1152=11116,8Wh; Hliadka svojím zásahom pravdepodobne ušetrila 11116,8Wh. e) Spotreba skrinky počítača vypočítaná podľa: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Po zadaní parametrov našich počítačov vychádza minimálna spotreba P = 172W, keďže počítač nie je vôbec používaný. Po zapnutí šetriaceho režimu po 20 minútach je spotreba priemerne 60 W (zistené z internetu). Wskrinky = [9+20+3]/60].172+[1/60].60=91,7W/h+1W/h=92,7Wh 19“ LCD displej má podľa http://ondrej.neumajer.cz spotrebu 32W v šetriacom režime 1W. WLCD = [9+20+3]/60].32+[1/60].1=17Wh+0,02Wh=17,02Wh Wpočítače = WLCD + Wskrinky = 109,72Wh. Nevypnutím PC sa vyplytvalo 109,72Wh. f)Hliadka svojím zásahom ušetrila: Počítače by boli zapnuté do príchodu upratovačky po zhruba 2 hodinách, presnejšie asi 111 minút, 100 minút a 117 minút. Teda:Wskrinky = [111+100+117]/60].60 =323Wh; WLCD = [111+100+117]/60].1=5,5Wh;Wpočítače = WLCD + Wskrinky = 328,5Wh. Hliadka svojím zásahom pravdepodobne ušetrila 328,5Wh. g)Sčítajte výsledky z predchádzajúcich príkladov. Použite priemernú platbu našej školy v minulom roku 0,2547€ za 1kWh.Odhalené plytvanie: W=W1 +W2 +W3 =422,4 + 426 + 109,72 = 958,12 W/h =0,95812kWh; Teda v € je odhalené celkové plytvanie: 0,2547€ x 0,95812 =0,244€. h)Obdobne hliadka svojím zásahom celkove ušetrila: W=W1 +W2 +W3 = 441,6 +11116,8 + 328,5 = 11886,9Wh=11,8869kWh; Teda hliadky svojimi zásahmi ušetrili v € : 0,2547€ x11,8869 = 3€. i)vo februári v 2011 roku bolo spotrebované 3419kWh, vo februári2012(v čase súťaže) 3280kWh. Rozdiel je 139kWh. j)v čase súťaže, teda vo februári bolo zozbieraných 64kg bateriek. Mimo súťaže v tomto školskom roku naša škola vyzbierala navyše ešte 171kg bateriek. riešenie: 3419kWh-3280kWh=139kWh; 139x0,2547€ = 35,4€ Celková úspora elektriny vo februári tohto roku predstavovala 138kWh, čo je 35,4€.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
5 týždeň/týždňov

Východiskový stav
1.časté svietenie v triedach počas prestávok, 2.časté zbytočné svietenie vo wc, 3.občasné nevypínanie počítačov po skončení hodiny v PC učebni, 4.pokazené stoly a stoličky

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, krúžok žiakov Ekopátrači zabezpečil zber bateriek krúžok žiakov Ekopátrači zabezpečil zber bateriek

Riešenie

1.Stanovil som cieľ súťaže: šetrenie elektrinou a teplom.  

2. Dve koordinátorky hliadok - žiačky 9.-tého ročníka zistili záujemcov do 3-členných hliadok po 2 žiakoch chlapec a dievča(kôli kontrole wc) z každej triedy 2.stupňa. Títo 2 zástupcovia z každej triedy vysvetlili pravidlá súťaže vo svojich triedach. (Žiakov 1. až 4. ročníkov oboznámili koordinátorky.

3. Stanovil som zmiešané 3 členné hliadky - každý člen z inej triedy.  

4. Školenie hliadok prebehlo 1.2. 2012 na 2.vyučovacej hodine v učebni informatiky, použitý dataprojektor, PC, zoznam hliadok, a vzor bodovania.  

5.Bodovanie tried a snaha žiakov o šetrenie počas mesiaca február 2012. Každý deň šetrenie bodovala iná trojica. Rozpis hliadok je ofotený a vysvetlený v opatrenie_39_vysvetleny-zoznam-zastupcov-za-triedy-3clenne-hliadky.jpg .  Členovia hliadok nosili vysačky EnergoPátračov.

6 . Bodovaný zber bateriek zabezpečil krúžok Ekopátrači.  

7. Testovanie tried praktickým testom o šetrení v našej škole.

8. Vyhodnotenie a) určenie víťaznej triedy, b) stanovenie množstva odhadnutej ušetrenej energie, c) porovnanie vyfakturovanej spotreby s minulým rokom.

9. Odmenenie víťaznej triedy.

Ďalšie využitie EO

fyzika 9.ročník - opakovanie výpočtu spotreby energie z 8.ročníka; prierezové témy enviromentálnej výchovy 1. až 9.roč.-občianska výchova

Komunikácia EO

1.v školskom rozhlase bol oznam o pripravovanom šetrení a súťaži zabezpečili žiaci z krúžku Hanušáčik; 2.vytlačenie letákov do 33 tried a učební o pripravovanom šetrení a súťaži - zabezpečil som ja Ing.Stanislav Jurko; 3.vzor bodovania súťaže do 31 tried 4.prezentácia v školskom LCD monitore na chodbe pred východom: video EU Ako šetriť z www.youtube.com; 5.Oznam o zbere starých bateriek a možnosti testovania tried na stránke našej školy, formou PowerPoint prezentácie na školskom LCD monitore pri vchode - pozri prílohy; 6.školenie 40-tich zástupcov z tried z 2.stupňa o spôsobe bodovania 7.zástupcovia tried vysvetlovali spolužiakom vo vlastných triedach a na 1.stupni spôsob bodovania a súťaže 8.vytvorenie a používanie visačiek 3-člennými "EnergoHliadkami"


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívne oceňujeme služby EnergoPátračov a výborné zapojenie ostatných ročníkov. Táto aktivita nielen ušetrila škole náklady, ale v prvom rade pozdvihla ekologické povedomie jej žiakov - je výborné, keď môžu vidieť, koľko svojimi snahami ušetrili. Vhodným vylepšením by bolo, keby aktivita prebiehala na škole kontinuálne po celý školský rok, nielen formou jednorazovej súťaže."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie