Úvod Energia v škole Trieda Úspora tepelnej energie

Úspora tepelnej energie

Video

Pridané: 05.02.12 Názov: Úspora tepelnej energie
Autor: Mgr. Róbert Harmata
Škola: ZŠ Benkova, Nitra

Perex:
Cieľom bolo zistiť, či termostatická hlavica funguje správne. Ďalším cieľom bolo zistiť, koľko percent energie by sme na škole ušetrili, ak by sa termostatické hlavice v budove používali pri nastavení na úroveň „ CEZ DEŇ“.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
1.00 GJ

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
7 GJ bežná spotreba počas jedného dňa, 6 GJ spotreba pri regulácii tepla pomocou regulačných hlavíc na radiátoroch. Úspora 14 percent.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Pri plne zapnutých radiátoroch bez regulácie je v našej budove B školy pri cca 200 radiátoroch a 80 miestnostiach spotreba tepla 7 GJ.

Realizačný tím
žiaci, školník,

Riešenie

 

Pokusné určenie teploty pri  činnosti radiátora s regulačným ventilom a s termostatickou hlavicou

Overenie činnosti radiátora s regulačným ventilom a s termostatickou hlavicou – energetické opatrenia

V škole sme zistili, že spotreba energie pri kúrení s plne otvoreným radiátorom a neregulovaným ventilom na našej škole v našej budove B je 7 GJ denne.  Údaje sme sledovali za 24 hodín. Pri odpise nám pomohol pán školník, ktorý nám dovolil nahliadnuť do kotolne a pozrieť si plynové potrubia a regulátory. Rozhodli sme sa nastaviť v celej budove termostatickú hlavicu na úroveň „ CEZ DEŇ“ čo by malo zodpovedať 20 stupňom Celzia. Použili sme aj teplomer a skutočne zisťovali, či termostatická hlavica reguluje teplotu na úroveň 20 stupňov Celzia. V podstate by mala zopínať pri nízkych teplotách a vypínať pri teplote vyššej ako 20 stupňov Celzia. Samozrejme po odchode žiakov zo školy školník efektívne kúrenie znížil alebo odstavil, aby nedochádzalo k stratám energie. My sme sledovali šetrenie počas dňa.

Cieľom bolo zistiť, či termostatická hlavica funguje správne. Ďalším cieľom bolo zistiť, koľko percent energie by sme na škole ušetrili, ak by sa termostatické hlavice v budove používali správne a boli nastavené na  úroveň „ CEZ DEŇ“.

Z pokusov sme vyhodnotili správu a fotografie, ktoré si môžete pozrieť aj v našich prílohách.

Žiaci jednej triedy skontrolovali ráno úroveň všetkých radiátorov s regulačným ventilom na stavenie 5, čo zodpovedá 28 stupňom celzia...radiátor nastavený tak, aby nereguloval teplotu, plný výkon.

Spotrebu odpočítal pán školník a zistili sme spotrebovanie energie 7GJ.

Ďalšie ráno žiaci kontrolovali nastavenie radiátorov na úroveň „CEZ DEŇ“, čo zodpovedá 20 stupňom Celzia.

Spotrebu zistil pán školník a zistili sme spotrebu 6 GJ.

Z pokusu vyplýva, že sme ušetrili správnym používaním regulačnej hlavice 14 percent energie počas dňa, čo sa iste prejaví na znížení výdavkov školy za energie.

Rozhodli sme sa zostaviť hliadky, ktoré počas dňa kontrolujú správnu činnosť  regulátorov a nastavenie radiátorov. Pri pokuse sme zistili, že žiaci si zmenu teploty ani poriadne neuvedomili , neplytvali sme energiou a vetranie  bolo pravidelné intenzívne a nie veľmi dlhé. Očakávali sme väčšiu úsporu energie, ale počas dňa žiaci mohli v triedach prestavovať regulátory teploty.

 

V budove je približne 200 radiátorov v 80 miestnostiach.

 

Termoregulačná hlavica údaje:

Úroveň 3 zodpovedá  20 stupňom Celzia

Úroveň 4 zodpovedá  24 stupňom Celzia

Úroveň 5 zodpovedá  28 stupňom Celzia

 

 

 

Výsledky merania teplomerom na termoregulačných hlaviciach:

Úroveň 3 zodpovedá  20 stupňom Celzia... namerané  21

Úroveň 4 zodpovedá  24 stupňom Celzia...namerané 24

Úroveň 5 zodpovedá  28 stupňom Celzia... namerané 28

Merania približne zodpovedajú údajom, ktoré predložil výrobca.

Termoregulačné hlavice fungujú správne. Viď fotodokumentáciu.

 

Výsledky úspory tepla:

7 GJ bežná spotreba,  6 GJ spotreba pri regulácii tepla pomocou regulačných hlavíc na radiátoroch. Úspora 14 percent.

 


 

 

Ďalšie využitie EO

Teplota...7. ročník fyzika, Teplo,Energia...9. ročník fyzika.

Komunikácia EO

Predstavenie úspory vedeniu školy, žiakom v triedach.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme konkrétnosť a finančnú a časovú nenáročnosť opatrenia, ktorým sa dá prispieť k reálnym úsporám. Do budúcnosti odporúčame zlepšiť interaktivitu a komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a okolím, inovatívnosť a previazanosť aktivity s vyučovacím procesom. Žiaci by tak mohli nové poznatky a skúsenosti využiť aj vo svojich domácnostiach."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie