Úvod Energia v škole Trieda Šiestaci - naši mladí energetici

Šiestaci - naši mladí energetici

Pridané: 19.01.12 Názov: Šiestaci - naši mladí energetici
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Žiaci 6. ročníka v spolupráci s tretiakmi v priebehu jedného mesiaca porovnávali teplotu v triede, v ktorej sú zastarané netesniace okná, s teplotou v učebni, kde sú zabudované plastové okná, pri rovnakej termoregulácii výhrevných telies a rovnakej vykurovanej ploche.Teplotu merali a zaznamenávali 2 x za deň, aktivitu číselne vyhodnotili. Konštatovali úsporu energie v triede so zabudovanými plastovými oknami.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
182.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Konkrétnu úsporu energie nie je možné vyčísliť vzhľadom na to, že bola porovnávaná teplota v 2 triedach, kde nie sú na výhrevných telesách nainštalované merače spotreby energie. Vyčísliť však možno úsporu energie v celom objekte školy za november 2011,kedy bola znížená teplota kúrenia o 1 ˚C. Spotreba energie za uvedený mesiac bola porovnávaná so spotrebou za november 2010.Vyhodnotenie uskutočňovaného energetického opatrenia za mesiac november 2011 ukázalo, že v porovnaní s novembrom 2010 došlo k úspore energie o 2,09 GJ; čo predstavuje 182,72 eur.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Úniky tepla a energetické straty v triedach s nezabudovanými plastovými oknami; poukázanie na zastaranosť a netesnenie drevených okien a na urýchlenú potrebu ich výmeny.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

Uskutočnenú aktivitu žiaci šiesteho ročníka zrealizovali na základe nadobudnutých vedomostí v predmete fyzika v tematickom celku "Teplota" a osvojené poznatky si aj prakticky overili. Pri meraní teploty a jej zaznamenávaní im pomáhali žiaci 3.ročníka, ktorí si tiež prakticky overili teoreticky osvojené poznatky o teple a teplote.

V priebehu mesiaca november žiaci denne zaznamenávali nameranú teplotu; následne ju číselne  vyhodnotili. Svojimi zisteniami žiaci dospeli k záveru, že teplota v triede so zabudovanými platovými oknami bola v priemere o 1,75˚C stupňov vyššia ako teplota v triede bez plastových okien pri rovnakej termoregulácii výhrevných telies a rovnakej vykurovanej ploche.

ZÁVER: Vzhľadom na to, že v triede so zabudovanými plastovými oknami bola nameraná vždy vyššia teplota, bolo možné v tejto miestnosti znížiť teplotu , a tak týmto energetickým opatrením prispieť k úspore energie.

Ďalšie využitie EO

Realizovaná aktivita prispela k praktickej aplikácii teoretických poznatkov o tepelnej energii a teplote v predmete fyzika v 6. ročníku a v predmete prírodoveda v 3. ročníku.Zároveň sa uplatnila metóda partnerského vyučovania.

Komunikácia EO

1.Prezentácia pred žiakmi školy - na nástenke vo vestibule školy. 2.Prezentácia pred rodičmi žiakov školy - na zasadnutí Spoločenstva rodičov.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Názorný spôsob porovnania spotreby energie v miestnostiach s rôznou úrovňou realizácie energetických opatrení. Oceňujeme tiež formu rovesníckeho vzdelávania v predmete fyzika a prezentáciu výsledkov. Opatrenie by mohli doplniť nadväzné aktivity žiakov, kde by oni sami realizovali nejaké drobné opatrenia a nevystupovali len ako pozorovatelia už zrealizovaných opatrení."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie