Úvod Energia v škole Trieda Úspora energie pri osvetlení v triedach

Úspora energie pri osvetlení v triedach

Pridané: 17.01.12 Názov: Úspora energie pri osvetlení v triedach
Autor: Mgr. Mária Pekárová
Škola: Základná škola J. Kollára, Banská Štiavnica

Perex:
Modernizácia osvetlenia v triedach.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
215.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Výpočet pre 8 tried. Výpočet sumy za elektrickú energiu a výpočet ušetrenej sumy. Počet kusov žiariviek..........................120 ks 1Ks= 3.59 € Spotreba...................................1ks= 20 W/h 20 W=0.02 kW/h Celková spotreba.................. 0.12 kW/1deň Suma za mesiac-1 ks................2.6€/mesiac 2.6 €.120 ks=312€ 120ks.....................................312€/mesiac Kúpa žiariviek........................430.8€ Celkovo je na škole 35 tried.

Finančná náročnosť EO
500 EUR

Časová náročnosť EO
6 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Vysoké faktúry za elektrickú energiu a potrebná výmena neónových trubíc za modernejšie a úspornejšie lineárne žiarivky.

Realizačný tím
žiaci,

Riešenie

  • rozdelenie do tímov, dvojice alebo jednotlivci
  • sčítanie tried na dvoch poschodiach
  • vyhľadanie na internete mesačné poplatky za elektrickú energiu pre našu školu
  • sčítanie žiariviek
  • vyhľadanie na internete moderné spôsoby osvetlenia
  • výpočet spotreby za elektrickú energiu keď sa v triedach svieti približne 4 hodiny
  • vypracovanie prezentácie

Ďalšie využitie EO

Na hodinách fyziky v máji pri preberaní učiva:Energia v prírode, technike a spoločnosti v 8. ročníku, kedy žiaci majú chápať energiu ako spločenský fenomén.

Komunikácia EO

Svoje projekty si žiaci pravidelne prezentujú na hodinách fyziky a techniky v odbornej učebni.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Popísaná aktivita je zvolená ako konkrétne a účinné energetické opatrenie. Rieši nielen výmenu starého za nové, ale prináša aj nižšiu spotrebu elektriny a zlepšenie účinnosti svietenia. Toto energetické opatrenie by bolo vhodné odprezentovať aj ostatným žiakom školy a tiež v miestnej komunite."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie