Úvod Energia v škole Trieda Nesvietime, no my pracujeme!

Nesvietime, no my pracujeme!

Pridané: 14.03.13 Názov: Nesvietime, no my pracujeme!
Autor: Ing. Danica Peťková
Škola: Základná škola , Detva

Perex:
Nesvietime, no my pracujeme! Tento názov sme prispôsobili výroku - Hodina Zeme. Toto posolstvo vysvetľuje, že aj malé energetické opatrenia realizované v škole, v rodine, komunite majú pre spoločnosť veľký význam. Je to o chcení zamyslieť sa nad alternatívou – ako znížiť spotrebu energie.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 kWh

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Spotreba jednej žiarovky v triede je 0,04kW/h. V každej triede je 12 ks žiaroviek, celkový čas(doba )prestávok počas jedného dňa trvá 1 hodinu. Takže 1 žiarovka v 1 triede mala spotrebu 1 x 0,04 KW/h = 0,04kW/h. V jednej triede je 12 žiaroviek, 12 x 0,04= 0,48 kW/h v jednej triede. Na škole máme 18 tried, 18x 0,48= 8,64 kW/h. Približná cena 1kW/h je 0,23€, takže finančne sme približne ušetrili 1,99 € za jeden deň, len na šetrení osvetlenia tried. Za školský rok to je asi 250 €, závisí to od množstva (počtu) slnečných dní - počasie, ročné obdobie.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
12 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Energia –jej spotreba úzko súvisí s problémami, ktorým čelí v súčasnosti celosvetová populácia. Sú to problémy – klimatické zmeny podnebia, hladomor, sociálne rozdiely, ekonomická a morálna kríza. Energetickými opatreniami sme ukázali možnosti šetrenia energie v škole, v domácnosti, ale hlavne sme sa zamerali na zmenu v myslení spôsobu života, na spôsoby ako jednoducho každý z nás sa môže zapojiť do boja so znížením spotreby energie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

Realizácia energetických opatrení:

1. Upozorniť na Hodinu Zeme a jej posolstvo  - posledná sobota v mesiaci marec, každý rok, dnešný rok kvôli sviatkom – 23. 3 2013,                            

                                                                                      - upozorniť na obmedzený  konzumný spôsob života ľudí z hľadiska náročnosti na energiu,

                                                                             - upozorniť na  solidaritu pri katastrofách kvôli klimatickým zmenám,

                                                                                      - výroba informačných letákov o Hodine Zeme bez použitia PC, IKT, práca bez elektrického osvetlenia v triede, využitie slnečného svetla.

Realizačný tím: žiaci, učiteľ2. Ušetriť elektrickú energiu v škole  - trieda – určení žiaci – týždeníci kontrolujú počas prestávky správnosť polohy žalúzií na oknách, ventilov na radiátoroch, vypnutie elektrického osvetlenia, teplotu na teplomeri – účinnosť vetrania,                              

                                                            - odborné učebne, telocvične, chodby, WC, kuchyňu - kontroluje dozor (realizačný tím) počas dňa správnosť polohy žalúzií na oknách, ventilov na radiátoroch, vypnutie elektrického osvetlenia, teplotu na teplomeri – účinnosť vetrania,

                                                   - exteriér – práca v záhrade – práca na okrasných záhradách pre liečivé rastliny počas vyučovania sveta práce, práca v odbornej učebni – tvorba jednoduchých drevených výrobkov bez použitia elektrickej energie.

 Realizačný tím: žiaci, dozor vykonávajúci učiteľ , školník, upratovačky, vedúca kuchyne

 

 3. Ušetriť elektrickú energiu v domácnostiach našich žiakov – osvojené návyky a zručnosti vykonávať v domácom prostredí – šetrenie teplej vody, šetrenie spotreby vody pri hygiene, pri praní, varení, šetrenie energie pri svietení a využívaní domácich spotrebičov, počítačovej a audiovizuálnej techniky, osvojiť si pobyt vonku – práca v okolí domu pri skrášľovaní domáceho prostredia.


4. Oboznámiť rodičov na RRŠ o aktivite žiakov, ktorí zrealizovali energetické opatrenia v  škole a zaktivizovať aj rodičov k takýmto činnostiam.

Ďalšie využitie EO

Predmet: Svet práce Ročník: šiesty Tematický celok: Pracovné postupy a nástroje Téma hodiny: Výroba jednoduchého výrobku z dreva Ciele: Vedieť používať rôzne meradlá a rysovacie pomôcky, drevo vedieť deliť, opracovať a spájať. Pri práci dodržiavať bezpečnostné opatrenia, vyrobiť jednoduchý výrobok, urobiť si náčrt, správne zvoliť technologický postup. Zvládnuť pracovať v skupine. Predmet: Biológia Ročník: Ôsmy Tematický celok: Globálne ekologické problémy Téma hodiny: Výroba a spotreba energie Ciele: Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie a jeho prínos.

Komunikácia EO

Aktivita bola prezentovaná na triednych schôdzach, RRŠ, na nástenkách v triedach, informačných paneloch v priestoroch školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Prínosom projektu je upozornenie na konzumný spôsob života a priblíženie problematiky šetrenia energie konkrétnym vyčíslením úspor. Veľmi pozitívne je vyčíslenie konkrétnych úspor. Projekt poskytuje zároveň i vzdelávací rozmer. Do budúcnosti odporúčame doplniť aj konkrétnu aktivitu v praxi."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie