Úvod Energia v škole Trieda Každú sekundu jedna kvapka

Každú sekundu jedna kvapka

Pridané: 08.03.13 Názov: Každú sekundu jedna kvapka
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Výmena starých kvapkajúcich vodovodných batérií v rámci školy, za nové pákové. Boli by ste prekvapení, koľko vody vytečie zbytočne zo starých batérií. My sme to vypočítali, a preto sme dali sily dokopy a urobili nápravu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
95.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
V škole sme vymenili spolu 48 ks vodovodných batérií. Zistili sme, že každú sekundu kvapne z jednej batérie jedna kvapka. Za jednu hodinu to je 3600 kvapiek. Za jeden deň 86400 kvapiek. Za celý rok 31536000 kvapiek. Objem jednej kvapky vody je zhruba 0,05 cm 3. Takže za celý rok to je 1576800 cm3 = 1576,800 litrov vody. Čiže z jednej opotrebovanej vodovodnej batérie zbytočne odtieklo 1576,8 litra vody. Zo 48 batérií to bolo 75686,4 litrov. To je približne 75,7 m3. Cena 1 m3 vody je približne 1,25€, ušetríme tak 94,6 € ročne na platbách za vodu.

Finančná náročnosť EO
1600 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Naša škola nedávno oslávila 35 rokov svojho vzniku. Pre človeka je to ešte vek mladosti. Pre budovu, okná, dvere, vodovodné batérie a iný materiál je to už vek pokročilej staroby a opotrebovania. Tesnenia už nefungujú, závity sú hrdzavé ap. Ekohliadky pravidelne kontrolovali kvapkajúce vodovodné batérie, hlásili poruchy pánovi školníkovi, ale čo je veľmi staré, už sa nedá opraviť. Spojili sme sily a podarilo sa nám ušetriť množstvo vody.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, rodičia, EkofondEkofond

Riešenie

Realizácia tohto energetického opatrenia sa začala zistením východiskového stavu. Zostavili sme žiacke ekohliadky. Ich úlohou bolo zistiť na škole počet starých kvapkajúcich vodovodných batérií.

V ďalšej fáze žiaci na hodinách fyziky merali, zisťovali a zapisovali, koľko kvapiek kvapká z týchto batérií za daný čas. Výsledok bol prekvapujúci. V priemere im vyšlo, že každú sekundu kvapne jedna kvapka. Nasledoval výpočet kvapiek za celý rok . Výsledok bol 31536000 kvapiek  z jednej batérie.

Aký je to objem? Do odmerného valca nakvapkali 2 ml kvapiek vody a vydelili počtom kvapiek. Zistili, že jedna kvapka má približne objem 0.05 ml. Ďalší výpočet je urobený nižšie. Po prepočítaní týchto kvapiek na 48 vodovodných poškodených batérií, na celý rok sem dospeli k výsledku 75,7 m3 vody. Tento výsledok nás zarazil.

V rámci rodičovských združení a aktivity od domu k domu žiaci oslovili svojich rodičov a vysvetlili im problematiku úniku vody. Poprosili ich o pomoc pri nainštalovaní nových vodovodných batérií. 

Vďaka finančnej podpore Ekofondu, ktorú sme získali za projekt v minulom školskom roku, sme sa rozhodli na škole zrealizovať energetické opatrenie - výmena starých vodovodných batérií. Z finančných prostriedkov boli zakúpené pákové batérie. To však nestačilo. Na rad prišli rodičia našich žiakov.

Vďaka prajnosti a pochopeniu rodičov boli v jednotlivých priestoroch školy prerobené nielen vodovodné batérie ale aj celé hygienické kútiky. Priestory na hygienu v škole sa tak stali nielen energeticky úsporné, ale aj estetické. 

Doteraz sme mali v škole pri vodovodných batériách osvetové nápisy: Šetriť vodou je ekonomické, ekologické a moderné. Dnes ich tam nepotrebujeme. Všetci to už vieme.

V rámci tohto energetického opatrenia žiaci museli zisťovať východiskový stav, správne ho vyhodnotili a prezentovali na verejnosti. Precvičili si zručnosti pri meraní objemu kvapiek  na hodinách fyziky. Deviataci v rámci technickej výchovy pomohli odstrániť staré vodovodné batérie a vedia si ceniť prácu iných.

Ďalšie využitie EO

Fyzika, geografia, matematika, chémia - zistenie východiskového stavu v škole, výpočet strát kvapkajúcej vody, vhodnou metódou zistiť objem jednej kvapky vody. Záujmový útvar - monitorovanie nepriaznivej situácie s vodovodnými batériami. Technická výchova - príprava tried na výmenu vodovodných batérií.

Komunikácia EO

V rámci rodičovských združení boli zverejnené zistené nedostatky a návrh možného riešenia. V rámci stretnutí primátora mesta so žiakmi - víťazmi projektov, bol zámer energetického opatrenia prezentovaný na mestskom úrade, kde bolo aj uvedené, že ide o opatrenie realizované vďaka projektu, ktorý podporil Ekofond. Výsledky boli zverejnené na internetovej stránke školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi užitočný a ucelený projekt, ktorý poskytuje komplexný pohľad na šetrenie vody a žiakom umožňuje premietnuť hodnotu vody na zaujímavé čísla i peniaze. Ide o reálny poznatok, ktorý mohli žiaci konkrétne aplikovať v škole ale i v domácnosti. Oceňujeme, že do realizácie projektu boli zapojení žiaci priamo, dokonca aj so svojimi rodičmi."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie