Úvod Energia v škole Trieda Zelené kilometre

Zelené kilometre

Pridané: 19.02.13 Názov: Zelené kilometre
Autor: Mgr. Janka Lörinczová Hauptvógelová
Škola: ZŠ Benkova, Nitra

Perex:
Cieľom je poukázať na problémy spojené so zvyšujúcou sa mestskou automobilovou dopravou. Medzi najväčšie negatívne vplyvy motorovej dopravy v mestách patrí •zhoršovanie kvality ovzdušia •zvyšovanie miery hluku •rastúca úmrtnosť a úrazovosť •nízka efektivita prepravy, spojená s problémami s parkovaním a dopravnými zápchami či narastajúci problém obezity u populácie ako dôsledok nedostatočného fyzického pohybu počas dňa.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
50 EUR

Časová náročnosť EO
2 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Nedostatky •zhoršovanie kvality ovzdušia •zvyšovanie miery hluku •rastúca úmrtnosť a úrazovosť •nízka efektivita prepravy, spojená s problémami s parkovaním a dopravnými zápchami či narastajúci problém obezity u populácie ako dôsledok nedostatočného fyzického pohybu počas dňa.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, rodičia,

Riešenie

Žiaci počas jedného týždňa vyrábajú plagáty na vstupné dvere a po škole na podporu týždňa "Zelených kilometrov". Zapojení sú žiaci 1. a 2. ročníka.

Každý žiak, ktorý sa bude chcieť zapojiť do projektu si od rodičov zistí počet kilometrov prejdených do a zo školy. Počet kilometrov bude iba orientačný, aby žiaci neboli demotivovaní, že niekto býva ďaleko a iní blízko. Každý žiak ale aj učiteľ za jednu cestu do alebo zo školy získa symbolický 1 zelený kilometer. Potom sa jednotlivé kilometre budú zarátavať do tabuľky zelených kilometrov. Aby boli žiaci motivovaný, výherný jednotlivec ako aj výherná trieda budú odmenení.

Triedy, ktoré budú zapojené do projektu budú počas týždňa zelených kilometrov zbierať počet kilometrov, ktoré prešli do a zo školy peši. A zároveň všetci žiaci, ktorí budú chodiť do a zo školy peši budú viditeľne označení zeleným smajlíkom.

Tieto týždne zelených kilometrov sa môžu počas školského roka zbierať aj opakovane, aby sa žiaci naučili šetriť svoje životné prostredie a zároveň podporovať svoje zdravie.

Ďalšie využitie EO

Týždeň Zelených kilometrov je úzko prepojený s novým predmetov Dopravná výchova v našom Školskom vzelávacom programe. Tvorba plagátov bude realizovaná na hodinách výtvarnej výchovy, o zdravom životnom prostredí sa deti budú rozprávať na prírodovede. A na hodinách Tvorivého písania a Tvorivého čítania, ktoré sú tiež nové predmety v našom Školskom vzdelávacom programe - budú vymýšlať slogany na plagáty.

Komunikácia EO

Žiaci budú prezentovať svoje plagáty na podporu Zelených kilometrov pred spolužiakmi, učiteľmi aj rodičmi v priestoroch školy.

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi zaujímavá aktivita. Páči sa nám, že do nej boli zapojení najmladší žiaci. Škoda, že sa nepokúsili vypočítať aj finančnú úsporu-benzín, alebo spálené kalórie, keďže poukázali na problém obezity, a neprepojili túto aktivitu viac s nejakým energetickým opatrením na škole."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie