Úvod Energia v škole Trieda Tma zbližuje

Tma zbližuje

Pridané: 10.12.12 Názov: Tma zbližuje
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Ľudia často nevedia o malých energetických opatreniach, ktoré sa dajú realizovať u nich doma na zníženie spotreby energie. Osveta a učenie sa v každom veku je jednou z možností ako sa naučiť šetriť energiou na každom mieste a vo všetkých oblastiach života.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
29.00 kWh

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Spotreba jednej žiarovky v triede je 0,04kW/h. V každej triede je 16 ks žiaroviek, rodičovské združenie trvalo 2 hodiny. Takže 1 žiarovka v 1 triede mal spotrebu 2 x 0,04 KW/h = 0,08 kW/h. V jednej triede je 16 žiaroviek, 16 x 0,08 = 1,28 kW/h v jednej triede. Na škole máme 23 tried, 23 x 1,28= 29,44 kW/h. Približná cena 1kW/h je 0,23€, takže finančne by sme ušetrili 6,77 €. Keby domácnosti našich žiakov strávili hodinu mesačne bez zapnutých svetiel doma, ušetrilo by sa ročne približne 100 €. To za predpokladu, že by na jednu hodinu mali zhasnuté len tri svetlá v byte. Nehovoriac už o ďalších elektrických spotrebičoch, ktoré častokrát zbytočne idú, či ich momentálne používame alebo nie.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
EO sme sa rozhodli demonštrovať rodičovskej verejnosti ako možnosť úspory energie. Rodičia našich žiakov, ale aj ostatná verejnosť, sú len veľmi málo informovaní o jednoduchých energetických opatreniach, ktoré sa dajú realizovať v domácnostiach, ako aj o zmene konzumného spôsobu života ľudí, náročného na spotrebu a zdroje energie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy,

Riešenie

Ciele EO, ktoré sme realizovali:

- ušetriť elektrickú energiu v škole v priebehu dvoch hodín

- ušetriť elektrickú energiu v domácnostiach našich žiakov

- poučiť rodičovskú verejnosť o možnostiach úsporných energetických opatrení u nich doma

- poukázať na konzumný spôsob života ľudí, náročný na spotrebu energie

- zlepšiť vzťahy medzi ľuďmi navzájom

- upozorniť  a spropagovať medzinárodný deň nenakupovania

Realizácia aktivity:

1. Príprava príhovoru pre rodičov na ZRPŠ

2. Príprava osvetových propagačných letákov o šetrení energie v domácnosti a letákov o Medzinárodnom dni nenakupovania

3. Propagácia aktivity v škole medzi žiakmi a učiteľmi cez školský rozhlas

4. Návšteva triednych schôdzok ZRPŠ

- Mladé ekologičky navštívili v deň konania ZRPŠ každú triedu, kde oboznámili všetkých prítomných o možnostiach šetrenia energiou. Pred vstupom do každej triedy zhasli svetlá a pri sviečkach im predniesli svoj pekný príhovor a požiadavky.

- Vyzvali všetkých, aby 30. novembra, v Deň nenakupovania, zostali doma, nešli do žiadnych obchodov a strávili tak príjemné chvíle v kruhu svojich blízkych. K tomu by mali vypnúť elektrickú energiu (počítače, televízory, osvetlenie) a len tak pri sviečke sa porozprávali, zahrali si, napríklad, Človeče nehnevaj sa ap.

- Pri sviečkach rodičia v tento deň strávili triedne schôdzky ZRPŠ, vo viacerých triedach to boli stretnutia za prítomnosti detí, takže sa tam stretli rodičia, žiaci aj učitelia. Na týchto schôdzkach sa nekritizovalo, nikto na nikoho nenadával, ale v priateľskom duchu sa rozobrali všetky problémy, ale aj pochvaly.

- To, že tma naozaj zbližuje na druhý deň všetci hovorili. Žiaci prišli do školy spokojní. Rodičia doma nekričali, problémy sa dohodou a v dobrej atmosfére vyriešili.

- Rodičovské združenie trvalo v priemere 2 hodiny v každej triede. Výpočet úspory energie je uvedený nižšie.

- Predpokladáme, že väčšina rodičov našich žiakov poslúchla prosby svojich detí a taktiež u nich doma strávili aspoň hodinu pri vypnutom svetle. Ušetrila sa tak energia, ale hlavne tma všetkých zblížila.


Ďalšie využitie EO

Na hodinách slovenského jazyka - príprava príhovoru pre rodičov hodiny informatiky alebo záujmový útvar - príprava a tlač propagačných letákov o úspore energie a propagácia Dňa nenakupovania výtvarná výchova - výroba plagátov o energii a Dni nenakupovania fyzika - výpočet úspory energie za daný čas

Komunikácia EO

Aktivita bola prezentovaná na triednych schôdzach ZRPŠ, v školskom rozhlase a na internetovej stránke školy


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt je prínosný reálnou úsporou energie školy s prepojením na konzumný spôsob života spoločnosti. Zážitkový charakter aktivity s presahom na komunitu je originálny, no nemožno ju považovať za reálne energetické opatrenie. Aby mala aktivita väčší dosah, ideálne by bolo jej častejšie opakovanie, alebo zameranie sa na energeticky úsporné svietidlá a spotrebiče miesto sviečok."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie