Úvod Energia v škole Trieda Tríbečská sa farbí do zelena

Tríbečská sa farbí do zelena

Pridané: 29.03.12 Názov: Tríbečská sa farbí do zelena
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
"Tríbečská sa farbí do zelena" je komplexný projekt, ktorý zastrešuje viacero aktivít, niektoré sú bližšie popísané v samostatných moduloch. Do projektu sa aktívne zapojili žiaci 3. až 9. ročníka. Tento projekt priamo nadväzuje na iniciatívu školy, ktorá počas letných prázdnin doknončila úpravu priestorov s cieľom znížeiť energetickú náročnosť. Tieto úpravy spolu s aktivitami žiakov viedli k výraznému zníženiu energetickej spotreby pri zachovaní komfortu.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 viď príloha

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Pre podrobné úspory pozri prílohu.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
4 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
V priebehu posledných rokov škola investovala svoje zdroje do modernizácie priestorov za účelom zníženia spotreby energie. Medzi hlavné opatrenia patrilo zateplenie budov, výmena starších okien za plastové a modernizácia sanitárneho zariadenia a kuchyne. Projekt "Tríbečská sa farbí do zelena" mal vniesť do radov žiakov povedomie o spotrebe energie a docieliť jej efektívne využitie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, miestne firmy,

Riešenie

Počas trvania projektu sa žiaci zúčastnili nasledujúcich aktivít:

  • Žiaci pátrači (samostatný modul - moderné vzdelávanie)
  • AlterEnergo (samostatný modul - moderné vzdelávanie)
  • Separuj a šetri (samostatný modul - škola v akcií)
  • Maskot projektu (samostatny modul - moderné vzdelávanie)

Okrem projektov detailnejšie popísanými v ďalších moduloch sa žiaci zapojili aj do nasledovných, menej komplexných aktivít.

Energetický občasník

- ako súčasť zelenej aktivity žiaci vytvorili občasník "TRIBEKO", kde informovali o realizovaných aktivitách na škole, zaujímavých enviromentalistických faktoch a nabádali svojich rovesníkov k úspernejšiemu využívaniu energie. Občasník bol farbene vytlačený a distribuovaný do každej triedy (viď prílohu)

Eko-hliadky

- Tým, že sa počas trvania projektu v mysliach žiakov prejavil enviromentálny duch, ako milé prekvapenie sami žiaci navrhli vytvorenie eko-hliadok. Takáta hliadka spočívala v žiakoch, ktorí sa rozhodli vo voľnom čase počas a po skončení vyučovania kontrolovať či sa zdrojmi neplytvá. Takáta eko-hliadka obyčajne skontrolovala či je v školských priestoroch zatiahnutý vododný kohútik alebo či sa niekde zbytočne nesvieti.

Školník nezostáva pozadu

- školník sa tiež aktívne zapojil do projektu. Každý týždeň od decembra 2011 až po súčasnosť na týždennej báze zbieral údaje z meračov elektriny, tepla a vody. Ich zaznamenávanie dovolilo projektu vyhodnotiť výsledky. (viď prílohu)

 

Zmapovanie ilegálnych skládok odpadu

Deti zmapovali a odfotili ilegálne skládky odpadu v okolí Topoľčian.

Ďalšie využitie EO

Jednotlivé aktivity boli súčasťou osnov hodín prírodovedy, biológie a enviromentálnej výchovy.

Komunikácia EO

Aktivity boli komunikované prostredníctvom občasníka TRIBEKO a živou diskusiou na besedách s miestymi firmami alebo na hodinách.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Komplexne orientované energetické oparenia, ktoré zapája žiakov celej školy do širokého spektra aktivít. Azda najväčším prínosom z dlhodobého hľadiska je pozitívne pôsobenie na myslenie a návyky žiakov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie