Úvod Energia v škole Trieda Úspory energie výmenou žiaroviek

Úspory energie výmenou žiaroviek

Pridané: 28.03.12 Názov: Úspory energie výmenou žiaroviek
Autor: Bc. Aneta Balošáková
Škola: Základná škola Gessayova, Bratislava 5 - Petržalka

Perex:
Úlohou žiakov je zistiť v skupinách údaje o možnostiach využívania žiaroviek, ktoré sú na trhu. Aký je rozdiel medzi nimi a ktoré sa im zdajú najefektívnejšie v akých miestnostiach. Na základe zistených údajoch vytvoriť poster o jednotlivých druhoch žiaroviek. Na hodine matematiky počítať spotrebu energie pre jednotlivé druhy žiaroviek. Prezentovať svoje výsledky a postery a pred žiakmi školy a vedením školy.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
2860.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Používali sme vzťah na výpočet ročnej spotreby energie pre jednotlivé druhy žiaroviek: RS= (PS . n . t. p . 12/1000). C RS- ročná spotreba v eurách PS – príkon jedného svetelného zdroja (w) n- počet svietidiel; t – priemerný denný čas svietenia p- priemerný počet dní svietenia v mesiaci C – cena za kWh (v eurách) Vypočítané údaje sme dali do tabuliek.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
3 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Naša škola platí mesačne za elektrickú energiu priemerne 1 400 eur. V triedach a učebniach sa používajú neónové trubicové žiarovky. Zo žiakmi sme zisťovali aká bude úspora, keď vymeníme tieto žiarovky. Porovnávali sme spotrebu klasických žiaroviek, halogénových, žiariviek a LED žiaroviek.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy,

Riešenie

 

Žiaci sa rozdelia do 4 skupín. Každá skupina má za úlohu zistiť čo najviac informácií o konkrétnych druhoch žiaroviek (led žiarovky, halogénové, žiarivky, klasické). Každá skupina zisťuje: výhody/ nevýhody používania, závady zdraviu škodlivé (či obsahuje ortuť), svietivosť, úspora, spotreba, priemerná životnosť žiarovky, vyžarovací uhol.

Učiteľ navrhne žiakom k dispozícii niekoľko stránok k štúdii (www.setri.sk, www.esvit.cz, www.ledco.sk ...)

Žiaci si pripravia referáty k svojej téme a spoločne ich prezentujú na hodine fyziky. Každá skupina má určeného hovorcu, ktorý spravodlivo rozdeľuje úlohy pri zisťovaní údajov a tiež pri prezentovaní výsledkov. Téma je vhodná pri tematickom celkom „Elektrická energia“, kde žiaci už poznajú watty a majú predstavu o rôznych druhoch energie.

Na hodine výtvarnej výchovy žiaci vytvoria postery, ktoré budú prezentovať a vystavia ich v budove školy.

Na hodine matematiky sa využije vzťah pre porovnanie spotreby energie. Na internetovej stránke www.setri.sk som našla takýto: RS= (PS . n . t. p . 12/1000). C

RS- ročná spotreba v eurách

PS – príkon jedného svetelného zdroja (w)

n- počet svietidiel;

t – priemerný denný čas svietenia

p- priemerný počet dní svietenia v mesiaci

C – cena za kWh (v eurách)

 

Projekt som realizovala so svojimi žiakmi. Zistili sme, že 18 wattová led žiarovka sa spotrebou rovná 36 wattovej žiarivke = 48 wattovej halogénovej žiarovke = 60 wattovej klasickej žiarovke. V každej triede na našej škole sa nachádza 33 trubicových svietidiel, priemerne svietime 3 hodiny denne (priemer za zimný aj letný čas), priemerne chodíme do školy asi 22 dní za mesiac, cena za jeden kWh je 0,244 eura. Na základe daných výpočtov sme vytvorili tabuľku.

Typ žiarovky

Ročná spotreba

Vstupné náklady

Spolu 1 rok (vst. náklady + 20 tried)

Spolu 6 rokov (vst. náklady + 20 tried)

1 trieda

20 tried

Led žiarovky

114, 79

2 295,8

20.33.50= 33 000

35 295,8

46 774,8

Žiarivka

229, 58

4 591,6

20.33.15= 9 900

14 491,6

71 024,4

Halogénová ž.

306, 1

6 122

20.33.20= 13 200

19 322

75 376

Klasická žiarovka

382, 63

7 652,6

20.33.10= 6 600

14 252,6

131 431,2

20 tried po 33 svietidiel

Tabuľka vyjadruje ročnú spotrebu školy, pričom sme brali do úvahy 20 tried (pre jednoduchosť výpočtov (v skutočnosti máme 21 tried a učební). Pri výpočtoch sme zohľadňovali životnosť jednotlivých druhov žiaroviek. Zatiaľ čo led žiarovky vydržia až 6 rokov (vstupné náklady treba prirátať len raz za šesť rokov), žiarivku treba meniť každé dva roky, halogénovú žiarovku každé 3 roky a klasická žiarivka nevydrží svietiť ani jeden rok.

Vstupné náklady = cena za jednu žiarovku x 33 trubicových žiaroviek x 20 tried

Návratnosť led žiarovky by žiaci nevideli, pokiaľ by sme nepočítali spotrebu všetkých žiaroviek po dobu najvyššej životnosti z nich (led žiarovka – 6 rokov). Naša škola využíva neónové (halogénové) žiarovky. Úspora za 6 rokov vyšla na 2 861 eur.

Postery (informácie o životnosti, zdraviu škodlivých látkach, svietivosti...) a zistené výsledky o možných úsporách za šesť rokov na energií len vďaka výmene žiaroviek žiaci odprezentujú pred celou školou pri príležitosti Dňa Zeme.

Ďalšie využitie EO

Projekt sa nedá realizovať paralelne. Najskôr žiaci získali vstupné vedomosti o elektrickej energii na hodine fyziky. Následne boli rozdelení do 4 skupín, aby mohli vypracovať referáty. Každá skupina mala ako tému iný druh žiaroviek (klasické, halogénové, žiarivky, LED žiarovky). Informácie k referátom zisťovali v rámci informatiky. Po odprezentovaní svojich projektoch vytvorili postery na hodine výtvarnej výchovy. Na hodine matematiky počítali možné úspory a spotrebu energie pre jednotlivé druhy žiaroviek (využívali poznatky o tabuľkách, násobenie 2-ciferným číslom, zlomky, prednosť matematických operácií).

Komunikácia EO

Žiaci svoje výsledky odkomunikovali s vedením školy, ktoré sa rozhodlo vykonať opatrenia čo sa týka úspor elektrickej energie. Pani riaditeľka sa informovala u odborníkoch o ďalších možných úsporách. Žiaci svoje výsledky budú prezentovať na Deň Zeme pred celou školou. Svoje postery vystavili vo vestibule školy, kde si ich môže každý prečítať.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi konkrétna, ucelená a kreatívna aktivita. Zvlášť oceňujeme fakt, že žiaci svoje výsledky prediskutovali s vedením školy sami a tiež, že vedenie o možnej realizácii ich návrhov uvažuje. Vhodným ukazovateľom úspor elektrickej energie by mohla byť aj jej ročná spotreba."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie