Úvod Energia v škole PC učebňa O nás bez nás

O nás bez nás

Pridané: 16.01.12 Názov: O nás bez nás
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Ukázať všetkým efektívnejšie vyučovanie hodín informatiky na jednom vyučovacom týždni bez zapnutých počítačov.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
21.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
U nášho predajcu počítačov sme si zistili priemerný príkon počítača. Ten je 100W/h. Denne odučíme 7 hodín informatiky, čiže 7.100= 700 W/h = 0,7 kW/h. Cena 1 kW/h el energie je 0,23 €. Z toho vyplýva, že jeden počítač spotrebuje na deň el. energiu v sume 0,161 €. Spolu máme na každej hodine zapnutých 27 počítačov: 0,161 € . 27 = 4,347€ = 18,9 kW/h - úspora energie a financií za 1 deň. Za 5 pracovných dní to činí 94,5 kW/h = 21,735 €. Ak by sme vyučovanie informatiky takto realizovali počas celého školského roka ( 1 hodina mesačne v každej triede bez zapnutých počítačov ) ušetrili by sme 945 kW/h = 217,35€. A toto je už celkom pekné číslo. No nie?

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Na hodinách informatiky sa často preberajú teoretické poznatky, kedy sú zapnuté počítače vlastne zbytočné. Pri dobrej vôli a správnej organizácií vyučovania sme ukázali, ako sa dá ušetriť elektrická energia.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník,

Riešenie

" Ako sa chcete učiť o nás bez nás ? " pýtali sa prvý januárový týždeň naše školské počítače.

" Bude nám za Vami smutno. Nikto sa s nami nebude hrať !" takto si vzdychali. Celý týždeň sme ich totiž nezapli ani sme sa ich nedotkli. Veď aj oni si zaslúžia oddych.

V rámci tejto aktivity bolo zapojených niekoľko členov realizačného tímu. Hlavnú skupinu tvorili žiaci pod vedením učiteľky, ktorá im dávala pokyny k realizácií úlohy. Ďalšími členmi tímu bol pán školník, ktorý pomáhal žiakom pri získavaní údajov o spotrebe energie a vedenie školy, ktoré poskytlo žiakom k nahliadnutiu faktúry spotreby elektrickej energie potrebné k vyčísleniu hodnoty ušetrenej energie.

Keďže vyučujem informatiku, fyziku a vediem záujmový útvar Mladý ekológ, otázky týkajúce sa spotreby energie sú mne aj mojim žiakom veľmi blízke. Na škole sme už veľakrát realizovali rôzne energetické opatrenia, od osvetových nápisov nabádajúcich šetrenie energiou, cez ekohliadky kontrolujúce vetranie a svietenie v triedach. Nikdy sme sa však nedopracovali ku konkrétnym číslam.

Táto aktivita bola pre žiakov, učiteľov, vedenie ale aj ostatných zamestnancov školy veľmi zaujímavá z hľadiska zistení v závere realizácie.

Postup pri realizácií aktivity:

Žiaci s pánom školníkom zistili u predajcu našich počítačov spotrebu elektrickej energie počítača. Spočítali všetky používané počítače na hodinách informatiky.

Na druhý týždeň, boli oslovení všetci vyučujúci informatiky, aby si zorganizovali svoju prácu na vyučovacích hodinách tak, aby sme celý týždeň nezapínali počítače v odborných učebniach informatiky. Informatika bola vyučovaná na teoretickej úrovni. Bez zapnutých počítačov. Žiaci vypracovávali rôzne pracovné listy, diskutovali o možnostiach výpočtovej techniky, o výhodách a nevýhodách, zopakovali si technickú strácku PC, rozoberali hlavne otázky spotreby elektrickej energie, vysvetlili si pojem stand by.

Pomocou faktúry za elektrickú energiu si na hodinách mate matiky a fyziky vypočítali aké finančné náklady boli ušetrené. Keďže hodiny informatiky má každá trieda 1 krát týždenne, takéto energetické opatrenie sa realizovalo  celý týždeň. Učivo informatiky sa pri dobrej vôli dá rozvrhnúť tak, aby aspoň jedna hodina raz mesačne bola odučená bez počítačov. Prepočítali sme, koľko energie by sme tak ušetrili počas jedného školského roka.

O danej aktivite a jej výsledkoch sme pripravili rozhlasovú reláciu, článok na internetovú stránku školy a do školského časopisu. Výsledky boli naozaj zaujímavé.

" Veľmi dobre nám padol týždeň relaxu, " povedali si oddýchnuté počítače. " A tie výsledky ? Sú priam neuveriteľné ! "

Ďalšie využitie EO

Realizácia tohto EO sa dá prepojiť s vyučovacími hodinami fyziky ( sledovanie výkonu elektrických spotrebičov, odpočet spotreby ), matematiky ( výpočet spotreby energie, prepočet priemernej spotreby, výpočet úspor ), ekologická výchova ( návrh efektívnych riešení, iné energetické opatrenia). Zavedenie energetických opatrení aj v domácnostiach žiakov.

Komunikácia EO

EO bolo žiakom prezentované formou relácie v školskom rozhlase, rodičom na školskom rodičovskom združení, verejnosti formou internetovej stránky školy, závery boli zverejnené v školskom rozhlase.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi originálna zážitková aktivita, ktorá poukazuje na to, že aj malé zmeny môžu byť účinné. Výpočet úspory je zvolený správne. Oceniteľná je tiež úvaha zapojiť do podobného režimu aj ostatné elektrospotrebiče používané v škole, pričom o uvedenom opatrení možno hovoriť na fyzike, matematike i ekologickej výchove."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie