Úvod Energia v škole PC učebňa Šetrenie elektrickej energie na našej škole

Šetrenie elektrickej energie na našej škole

Pridané: 29.04.13 Názov: Šetrenie elektrickej energie na našej škole
Autor: PaedDr. Ľubica Machavová
Škola: Základná škola s materskou školou Cinobaňa, Cinobaňa

Perex:
- zatepľovanie budovy školy - výmena okien za plastové - aktivity realizované v rámci tried - výmena obyčajných žiaroviek za úsporné - šetrenie energií v sociálnych zariadeniach - usporiadanie besiad s tématikou šetrenia energií - témy šetrenia na jenotlivých predmetoch - aktivity žiakov v rámci ENV krúžku - besedy s členmi obecného zastupiteľstva - šetrenie energie na chodbách - šetrenie energie v rámci zimného vykurovacieho obdobia - realizácia propagačného materiálu - úspory a akt

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 kWh

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
mesačné porovnávanie spotreby energií

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
- únik tepla - zvýšené náklady na energie - estetické dôvody

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

- zapojenie vedenia škoy - zateplenie budovy

-                                   - výmena plastových okien

školník úspora energií ,konkrétne zemného plynu - sledovanie mesačnej spotreby

zapojenie žiakov -návrhy,besedy,aktivity ,zápisy , súťaž jednotlivých tried

zapojenie sa krúžkov do aktivít  -najmä environmentálneho krúžku

zapájanie sa žiakov na jednotlivých hodinách

účasť na besedách


Ďalšie využitie EO

Environmentálna výchova, Environmentálny krúžok

Komunikácia EO

prezentácie,besedy


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme snahu školy úspešne zrealizovať projekt úspor energie a vysoké zapojenie žiakov do danej aktivity. Ešte lepšia odozva by sa dosiahla oboznámením žiakov s úsporou energie aj v praxi a s prepojením aktivity na vyučovaní."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie