Úvod Energia v škole PC učebňa Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!

Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!

Pridané: 04.03.13 Názov: Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Energetické opatrenie je založené na využívaní inovatívnych ekologických a ekonomických zariadení vysokej energetickej efektívnosti - solárnych nabíjačiek a multifunkčného zariadenia detekujúceho a stabilizujúceho veľkosť pretekajúceho elektrického prúdu spotrebičmi;zabezpečujúceho vypnutie spotrebičov ponechaných v pohotovostnom režime a slúžiaceho aj ako prepäťová ochrana.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
181.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
1. Výpočet spotreby energie audiovizuálnej techniky - mobilného telefónu, videokamery a fotoaparátu pomocou merača spotreby energie a následné prepočty nameraných hodnôt na hodinách fyziky a matematiky. 2. Výpočet spotreby vody v školských šatniach pri sprchovaní po hodine telesnej a športovej výchovy - zachytávanie minutej vody do zberných nádob a následné prepočty nameraných hodnôt na hodinách fyziky a matematiky. 3. Použitie údaja o ušetrení energie uvedeného v návode na použitie inteligentného multifunkčného zariadenia šetriaceho energiu.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
10 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Vysoké platby za energie; časté nabíjanie školského mobilného telefónu, školskej videokamery, školského fotoaparátu; riziko poškodenia elektrospotrebičov v dôsledku udretia blesku; časté ponechávanie spotrebičov v pohotovostnom režime.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia, široká verejnosť mesta široká verejnosť mesta Dubnica nad Váhom

Riešenie

A/REALIZÁCIA ENERGETICKÉHO OPATRENIA:

Energetické opatrenie je založené na využívaní moderných ekologických a ekonomických zariadení, ktoré fungujú na báze alternatívneho prírodného obnoviteľného zdroja - slnečnej energie.

Za zber batérií, monočlánkov, elektroodpadu a ekologického odpadu sme získali nasledujúce zariadenia: 1. solárne nabíjačky - 2 modely. Prvý model má tvar stromu. Na jeho konároch sú menšie viacpočetné kolektory; okrem úžitkovej funkcie má zároveň aj dekoratívnu funkciu. Solárny kolektor druhého modelu má moderný dizajn. Je tvorený jedným solárnym kolektorom, ktorý má rozmery 11x11 cm. Tieto solárne nabíjačky  využívame na nabíjanie školského mobilného telefónu, školskej videokamery a školského fotoaparátu.

2. Presýpacie hodiny - ukazovateľ času, ktorý môžu žiaci stráviť pri sprchovaní. Tieto pomôcky sme nainštalovali v školských sprchách, ktoré žiaci využívajú po vyučovacej hodine telesnej a športovej výchovy.Presýpacie hodiny žiakom signalizujú, že sa môžu sprchovať maximálne  5 minút. 

3.Inteligentné  multifunkčné zariadenie šetriace energiu - pozostáva zo 7 zásuviek, do ktorých je možné zapojiť spotrebiče. Toto zariadenie sme umiestnili do interaktívnej učebne a zapojili sme doň 5 počítačov, televízny prijímač a videorekordér.Zistili sme, že potom, ako boli spotrebiče uvedené do pohotovostného režimu, multifunkčné zariadenie ich automaticky úplne vyplo o 3 minúty. Je známe, že udržiavanie spotrebičov v úspornom režime predstavuje zbytočné míňanie energie a každý jeden spotrebič v úspornom režime spotrebuje elektrickú energiu priemerne ročne až za 10 €. Platí aj pravidlo, čím je spotrebič starší, tým je jeho spotreba v STANDBY režime vyššia.

Toto zariadenie zároveň  detekuje a stabilizuje veľkosť pretekajúceho elektrického prúdu spotrebičmi a slúži aj ako prepäťová ochrana.

B/VYHODNOTENIE ÚSPOR:

1.Vyhodnotenie úspory energie používaním solárnych nabíjačiek:

Zistili sme,že nabíjanie audiovizuálnej techniky - školského fotoaparátu, školskej videokamery a školského mobilného telefónu trvalo v 1 týždni spolu 10 hodín,/videokamera sa nabíjala 1x2 hodiny; fotoaparát 1x 2 hodiny; mobilný telefón 3x2 hodiny/  pričom celková spotreba predstavovala 1,256 kWh. Keďže cena energie za 1 kWh predstavuje 0,14646216 €, za 1 týždeň sme nabíjaním audiovizuálnej techniky spotrebovali energiu za 0,02985216. Vzhľadom na to,že školský rok má 44 týždňov, za celé toto obdobie by sme používaním solárnych nabíjačiek  ušetrili 6,44433504 . Táto úspora je však iba orientačná, pretože v niektorých týždňoch, keď sa konajú školské akcie, sa audiovizuálna technika nabíja oveľa  častejšie a vzrastá i spotreba energie.

2.Vyhodnotenie úspory energie používaním  inteligentného  multifunkčného zariadenia šetriaceho energiu :

Úsporu energie vzniknutú používaním tohto zariadenia šetriaceho energiu zatiaľ nevieme vyčísliť; v návode na jeho použitie  sa uvádza,že jeho používaním môžeme ušetriť až 150 € ročne.

3.Vyhodnotenie úspory energie používaním  presýpacích hodín  stanovujúcich čas na sprchovanie:

Zistili sme, že žiaci sa v priemere sprchovali 7 minút. Za tento čas 1 žiak minul v priemere 50 l vody.  Za 1 minútu to predstavovalo približne 7 l vody. Nainštalovaním presýpacích hodín do spŕch a presným stanovením limitu určeného na sprchovanie - 5 minút  sa znížila doba sprchovania o 2 minúty a teda aj   spotreba vody  o 15  litrov na 1 žiaka. Týždenne školské sprchy využíva v priemere 35 žiakov.

Pred nainštalovaním presýpacích hodín do spŕch títo žiaci minuli za týždeň približne 1750 l vody, čo predstavuje  1,925 €. Spotreba za školský rok - 77 m3, čo predstavuje 84,7 .

Po nainštalovaní presýpacích hodín do spŕch žiaci za týždeň minuli  1225 l vody, čo predstavuje 1,3475 €. Spotreba za školský rok - 53,9 m3, čo predstavuje 59,29 .

Ročná úspora realizáciou tohto energetického opatrenia predstavuje 25,41 €.

C/ZAPOJENIE ČLENOV TÍMU:

Nabíjaním audiovizuálnej techniky a školského mobilného telefónu solárnymi nabíjačkami sú poverené sekretárka a ekonómka školy, v nasledujúcom období budú touto úlohou poverení 2 žiaci 9. ročníka. Sledovanie a monitorovanie činnosti inteligentného multifunkčného zariadenia šetriaceho energiu nainštalovaného v interaktívnej učebni majú na starosti žiaci 9. ročníka. Kontrolou dodržiavania času stanoveného na sprchovanie sú poverení ôsmaci.

Ďalšie využitie EO

Fázy realizácie energetických opatrení úzko súvisia s učivom o elektrine, ktoré sa preberá na fyzike v 8. ročníku;súvisia s učivom o jednotkách objemu preberaným na vyučovacích hodinách matematiky a fyziky, ktoré sa prelína vo viacerých ročníkoch; základy práce s audiovizuálnou technikou sa preberajú na hodinách techniky; práca s fotoaparátom je začlenená do učebných osnov výtvarnej výchovy; o energii sa žiaci učia na prírodovede v 3.a 4. ročníku a taktiež vo všetkých ročníkoch 2. stupňa v predmete biológia a geografia; otázky súvisiace so šetrením energiou sú zakomponované do plánov triednych učiteľov vo všetkých ročníkoch.

Komunikácia EO

Prezentácia solárnych nabíjačiek, multifunkčného zariadenia na šetrenie energie a presýpacích hodín na týchto podujatiach:Deň otvorených dverí; Ekoporadňa;Ekoenergetický chodník; Info ekoaquastánok. Účastníkmi podujatí budú rodičia žiakov školy a široká verejnosť mesta Dubnica nad Váhom.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Výborné spracovanie danej témy. Aktivita je veľmi zaujímavá a originálna. Veľkým kladom je prepojenie úspor energie s aktivitami, potrebami školy, s následnou realizáciou opatrení a ich aplikáciou priamo na vyučovaní. Žiaci sa zaiiberajú konkrétnymi úlohami a ich riešenia sledujú, čo je veľmi dôležité, a aj vyhodnocujú, čím si potvrdzujú správnosť svojho riešenia. Kladom je aj dlhšie obdobie, počas ktorého je projekt sledovaný. Držíme palce pri realizácii ďalších podobných aktivít!"

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie