Úvod Energia v škole Jedáleň Neseparujme sa, separujme odpad! /zriadenie biokompostoviska/

Neseparujme sa, separujme odpad! /zriadenie biokompostoviska/

Pridané: 17.01.12 Názov: Neseparujme sa, separujme odpad! /zriadenie biokompostoviska/
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Základom aktivity je vybudovanie biokompostoviska a jeho umiestnenie v školskej jedálni.Stavebným materiálom použitým na jeho výstavbu boli prázdne plastové fľaše.Žiaci vytvorili aj plagáty s piktogramami informujúce o tom, aký odpadový materiál patrí do biokompostoviska a aký nie. Zriadená školská ekohliadka denne monitorovala a kontrolovala správnosť manipulácie s bioodpadom a jeho separovanie.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
7 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Nedôsledné triedenie odpadu, odhadzovanie bioodpadu do komunálneho odpadu; hľadanie možností využitia odpadového materiálu - plastových fliaš a ich recyklácie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

1.Na základe nedôsledného triedenia bioodpadu a jeho odhadzovania do komunálneho odpadu, bola vyhlásená  súťaž o najlepší nápad na vybudovanie biokompostoviska z odpadového materiálu.

2. Víťazi súťaže - žiaci 9. ročníka navrhli vybudovať biokompostovisko  z prázdnych plastových fliaš, čím by došlo k ich recyklácii.

3. Víťazný tím najskôr vyhľadával informácie o zásadách tvorby biokompostoviska a na ich základe ho vybudoval z obalov plastových fliaš.

4.Žiaci 9. ročníka formou plagátov vypracovali návod, aký odpadový materiál patrí do biokompostoviska a aký nie; použili piktogramy, vzhľadom na prítomnosť  žiakov 0. ročníka, ktorí nevedia čítať.

5.Školská ekohliadka  denne kontrolovala správnosť manipulácie s bioodpadom a jeho separovanie.

 

Uskutočnené energetické opatrenie prispelo k zlepšeniu separovania bioodpadu v škole.

Bioodpad  bude použitý ako hnojivo na školskom pozemku.

Ďalšie využitie EO

O biokompostovisku a o jeho funkciách, o správnom triedení bioodpadu budú žiaci oboznamovaní na hodinách biológie, prírodovedy, sveta práce, techniky a na triednických hodinách.

Komunikácia EO

1.Priama prezentácia biokompostoviska a jeho praktického využitia v školskej jedálni pred žiakmi a zamestnancami školy i rodičmi žiakov. 2.Poskytnutie informácie o zriadení biokompostoviska rodičom žiakov na zasadnutí Spoločenstva rodičov. 3.Propagácia biokompostoviska a poskytnutie informácií žiakom o správnom triedení bioodpadu na triednických hodinách, na hodinách občianskej náuky, biológie a prírodovedy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Inovatívny spôsob zvolenia konkrétnej podoby energetického opatrenia prostredníctvom vyhlásenej súťaže medzi žiakmi. V opise aktivity chýba prepojenie ekologického opatrenia na energetické úspory a vyčíslenie konkrétnych úspor."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie