Úvod Energia v škole Jedáleň Separuj a šetri

Separuj a šetri

Pridané: 29.03.12 Názov: Separuj a šetri
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Starší študenti postupne odprezentovali v každej triede prezentáciu zameranú na úsporu energie po ktorej nasledovala krátka diskusia. Triedy boli následne vybavené košmi na separovanie odpadu (papier, plast, zmiešaný odpad). Žiaci tiež vyhotovili a rozmiestnili nálepky nabádajúce k energetickej úspore.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Spotrebované hodnoty pán školník odčítaval priamo z meračov. Šetrenie energiami sa ukázalo aj na odčítanýchhodnotách. Hodnoty meračov, výsledná úspora a podrobnejšie informácie sú priložené.

Finančná náročnosť EO
150 EUR

Časová náročnosť EO
1 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Na základe pozorovania bol v škole zistený jav častého plytvania energiami v podobe nedobre zavretých vodovodných kohútikou, zasvietenými svetlami v dobe, keď to nie je nutné alebo otvorených okien v zimnom obobí v prázdnych miestnostiach.

Realizačný tím
žiaci, vedenie školy, školník,

Riešenie

Starší žiaci pripravili prezentáciu za účelom poukázania na plytvanie energiou na pôde škole. Táto práca bola neskôr prezentovaná v každej triede. Nasledovala krátka diskusia na tému energetickej úspornosti. Žiaci priznali že nie vždy majú na mysli nutnosť šetrenia zdrojmi v priestoroch školy. V rámci diskusie na ktorej sa zúčasnili aj učitelia žiaci sľúbili že budú k otázke šetrenia zdrojov pristupovať zodpovedne, čo sa aj na radosť všetkých naplnilo.

V rámci tejto aktivity boli do tried popri klasickom smetnom koši rozmiestnené dva extra - žltý a modrý koš. V rámci spomenutej prezentácie boli tieto extra koše použité na separovanie odpadu. Žltý kôš slúži na plast, modrý na papier, pričom pôvodný kôš je naďalej používaný na zmiešaný odpad. Skvelá správa je, že deti nie len že pristupujú k separovaniu zodpovedne, dokonca niektorí zaviedli separovanie aj u seba v domácnosti.

Ďalšou aktivitou v rámci projektu bolo vytvorenie a následné vylepenie plagátov a nálepiek pripomínajúcich neplytvanie zdrojmi. Plagáty boli vytvorené samotnými žiakmi a umiestnené do priestorov tried, sociálnych zariadení, ako aj kuchynky (viď prílohy)

Ďalšie využitie EO

Prezentácia projektu sa odohrávala predovšetkým počas hodín prírodovedy, biológie a chémie. Samotná realizácia trvá dodnes, deti sú od začiatku systematicky vedené k šetreniu energiami a separácii odpadu.

Komunikácia EO

Prezentácia starších žiakov mladším, diskusia Občasník TRIBEKO (pozri "Tríbečská sa farbí do zelena")


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme partnerské vyučovanie a skutočnosť, že niektorí žiaci začali následne separovať aj doma. Ešte lepšia odozva žiakov by sa pravdepodobne dosiahla ich zapojením do praktickej činnosti alebo priame prepojenie školy s domácnosťou."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie