Úvod Energia v škole Jedáleň Ekohliadka v akcii

Ekohliadka v akcii

Pridané: 26.12.11 Názov: Ekohliadka v akcii
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Aktivita "Ekohliadka v akcii"bola založená na vyhlásení súťaže o najekologickejšiu a najšetrnejšiu triedu. Po zverejnení súťažných pravidiel a podmienok súťaže bola zriadená školská ekohliadka, ktorá denne bodovala a monitorovala plnenie zadaných úloh zameraných na dodržiavanie úsporných energetických opatrení, na revitalizáciu školského interiéru, na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
182.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Porovnala sa spotreba energie za november 2010, kedy neboli zriadené ekohliadky, so spotrebou za november 2011, kedy ekohliadka monitorovala a bodovala dodržiavanie zásad šetrenia energiou. Spotreba za november 2010- 309,31 GJ; ?o predstavuje 6828,54 eur Spotreba za november 2011- 306,32 GJ; ?o predstavuje 6645,82 eur

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
5 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Nesprávne vetranie, neefektívne využívanie denného svetla, plytvanie elektrickou energiou,nedostatok zelene v triedach, prekurovanie miestností,kvapkajúce vodovodné kohútiky,ponechávanie počítačov v úspornom režime, nedostatočné a nesprávne triedenie odpadu, nevyužívanie recyklovaného kancelárskeho a toaletného papiera.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

 

A.PRÍPRAVNÁ FÁZA

1.Vyhlásenie súťaže o najekologickejšiu a najšetrnejšiu triedu.

2.Zriadenie ekohliadky, ktorú tvorilo 10 žiakov - zástupcov z každého ročníka.

3.Zverejnenie súťažných podmienok a pravidiel.

B.REALIZAČNÁ FÁZA

Ekohliadka denne bodovala a monitorovala vo všetkých triedach tieto ukazovatele:

- správne vetranie,

- poriadok a čistotu v triedach,

- správnu teplotu v miestnosti,

- hospodárenie s vodou,

- zaobchádzanie s počítačmi a IKT technikou,

- ponechávanie  spotrebičov v akom režime,ak sa momentálne nepoužívajú,

- dostatok zelene v triedach,

- správne triedenie odpadu,

- využívanie recyklovaného kancelárskeho a toaletného papiera,

- regulovanie teploty v triedach,

- efektívne využívanie denného svetla, neplytvanie elektrickou energiou, zbytočné nesvietenie,

- používanie ekologických zošitov,

- príchod a odchod zo školy /udelenie bodov za príchod a odchod pešo/

 

Aktivita je realizovaná v mesiacoch november 2011 - marec 2012; zapojení budú všetci žiaci školy.

Vyhodnotenie uskutočňovaného energetického opatrenia za mesiac november 2011 ukázalo, že v porovnaní s novembrom 2010 došlo k úspore energie o 2,09 GJ; čo predstavuje 182,72 eur.

 

Ďalšie využitie EO

Realizované energetické opatrenia budú zahrnuté do plánu práce triednych učiteľov vo všetkých ročníkoch a do učebných osnov fyziky,biológie,chémie,techniky a prírodovedy.

Komunikácia EO

1. Prezentácia EO pred žiakmi- vyhodnotenie súťaže sa uskutoční na súťažnom dopoludní organizovanom pri príležitosti Dňa zeme v apríli 2012. 2. Prezentácia EO pred rodičmi- zasadnutie triednych Spoločenstiev rodičov v apríli 2012. 3. Prezentácia EO pred širokou verejnosťou a miestnou komunitou - oslava 20. výročia založenia školy v máji 2012.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Žiacka ekohliadka zabezpečuje interaktívne zapojenie žiakov do realizácie energetického opatrenia. V tomto prípade ide o balík jednoduchých opatrení, do ktorých realizácie bola zapojená celá škola. Vhodne zvolená motivácia žiakov prostredníctvom súťaže medzi triedami."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie