Úvod Energia v škole Jedáleň Ani kvapku nazmar

Ani kvapku nazmar

Pridané: 18.01.12 Názov: Ani kvapku nazmar
Autor: Mgr. Mária Novoveská
Škola: Základ.škola, Topoľová 8,, Nitra

Perex:
Cieľom aktivity je poukázať na mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Podporiť informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
90.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Žiaci namerali odmerným valcom, že z jedného kvapkajúceho kohútika unikne za 1 minútu 20 ml vody, za jeden deň 28,8 litra ( za 10 mesiacov 8640 litrov) Z troch kohútikov: 25920 litrov t.j.asi 26 kubických metrov.(Úspora asi 30 eur) Úspora z jednej splachovacej nádržky ( po vložení pol litrovej nádoby) je pol litra.Pri približne 500 spláchnutí je úspora 250 litrov za deň (za 10 mesiacov 50 000 litrov - pri 20 dňovom pracovnom mesiaci)t.j. 50 kubických metrov. (Úspora asi 60 eur)

Finančná náročnosť EO
1 EUR

Časová náročnosť EO
10 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Podnetom tejto aktivity boli pomerne veľké výdavky za spotrebu vody v našej škole.Rozhodli sme sa urobiť opatrenia na jej úsporu a zároveň naučiť žiakov hospodárne a efektívne využívať vodu aj bežnom živote.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

Valným zhromaždením OSN bol v roku 1992 vyhlásený 22.marec "Svetovým dňom vody." Pri tejto príležitosti sa naša škola rozhodla prijať opatrenia na úsporu vody pod názvom "Ani kvapka nazmar!"

Zamestnanci školy a žiaci boli informovaní rozhlasovou reláciou v školskom rozhlase (marec 2011).

Medzi triedami bola vyhlásená súťaž o najlepšie podnety, nápady a postrehy.Žiakov sme podporovali v tvorivých nápadoch na všetkých vyučovacích predmetoch. Uskutočnila sa výstava najlepších  plagátov, ktoré sa využili na propagáciu.Na hodinách informatiky hľadali informácie, ktoré využívali na tvorbu projektov a príspevkov do školského časopisu.

Na základe podnetov našich žiakov sa vymieňali tesnenia na troch vodovodných kohútikoch.

Upozorňovali na vodu unikajúcu zo spalchovacích nádržiek.

Naučili sa šetrne a hospodárne požívať vodu na hodinách výtvarnej výchovy, techniky, pri umývaní rúk a pod.

Bol zrealizovaný návrh žiakov, aby sa do nádržiek na splachovanie vložila fľaška s objemom vody pol litra,čím sa ušetrí rovnaký objem vody pri každom splachovaní ( podnetom bol poznatok, že doma majú nádržky s nastavovateľným množstvom vody).

Žiaci mali za úlohu zistiť cenu jedného kubického metra vody a vypočítať približnú úsporu z týchto opatrení.

Hoci úspory boli vypočítané približne, reálne hodnoty boli väčšie, pretože sme nezapočítali i úspory v školskej jedálni, pri upratovaní a bežných činnostiach.

Celkové vyhodnotenie plánujeme na konci školského roka a najlepšie aktivity a podnety budú ocenené.

Ďalšie využitie EO

Tému o význame vody sme začlenili do vyučovania predmetov: Chémia - chemické zloženie vody, destilácia vody... Fyzika - meranie objemu vody, konštrukcia barometrov (7.roč.), konštrukcia prístrojov na meranie kapacity pľúc (6.roč.), voda ako významný energetický zdroj.. Prírodopis - význam vody pre živočíšny a rastlinný svet, jej funkcia pri skrášľovaní krajiny a životného prostredia Hudobná výchova- naučili sa piesne s tematikou vody ( voda čo ma drží nad vodou a pod.) Výchova umením - navrhovali plagáty na úsporu energie a vody (využili sme ich na propagáciu ) Zemepis - význam vody pre rozvoj hospodárstav, priemyslu, poľnohospodárstva..

Komunikácia EO


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Napriek tomu, že navrhnuté opatrenie sa dotýka dosahovania úspor len v jednej oblasti - a to šetrenia vody ako jedného zo zdrojov energie, môže byť pre školu významné. Opatrenie je zadefinované zreteľne, spôsob dosiahnutia úspor konkrétny a úspory vyčísliteľné. Oceňujeme tiež, že žiaci boli motivovaní preniesť skúsenosti naučené v škole do domácnosti."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie