Úvod Energia v škole Jedáleň Šetrenie energie v našej škole

Šetrenie energie v našej škole

Pridané: 23.04.13 Názov: Šetrenie energie v našej škole
Autor: Mgr. Miroslav Straško
Škola: Základná škola, Poltár

Perex:
Na základe zistených informácii na platforma.ekofond.sk o šetrení energie žiaci vytvorili prezentáciu, ktorá zachytáva možnosti šetrenia energie v našej škole a v domácnosti.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Z dôvodu nezrealizovaných niekoľkých projektov v oblasti šetrenia energie sa škola rozhodla riešiť EO svojpomocne po dielčich krokoch. Tento spôsob je z hľadiska času dlhodobý, ale výsledky šetrenie energie sú tiež preukázateľné. Týmto spôsobom sa zrealizovali: výmena drevených okien - plastové (zatiaľ na prízemí) ohrev vody - slnečné kolektory (kuchyňa, telocvičňa) LCD monitory, žiarivky - elektrická energia plynové čerpadlo - regulácia tepla v budove ďalšie možnosti - zateplenie budovy, vlastná kotolňa.

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

1. Samotné EO už realizovala škola, pričom chce v tomto trende pokračovať ďalej.

2. Žiaci najskôr získajú teoretické vedomosti o možnostiach šetrenia energie v škole ako aj v domácnosti.

3. Na základe sledovania priestorov školy a okolia školy žiaci mapujú situáciu ohľadom šetrenia energie, ako škola šetrí navrhnú možnosti ďalšieho šetrenia energie.

4. Na základe vytvorených materiálov, získaných vedomostí bude prebiehať osveta ohľadom EO na triednických hodinách, na vyučovacích hodinách v jednotlivých predmetoch s vhodnou témou,  materiály na stránke školy, rozhovor s rodičmi ohľadom šetrenia energie v domácnosti, plagáty pre verejnosť ohľadom  šetrenia energie v domácnosti.Ďalšie využitie EO

vyučovacia hodina - v rámci vhodných tém v jednotlivých predmetoch - fyzika (teplo, šírenie tepla, tepelné izolanty), technika (technické materiály, vlastnosti materiálov, obnoviteľné zdroje energie), chémia (kyslé dažde), biológia (vplyv výroby tepla na životné prostredie)

Komunikácia EO

triednická hodina - všetky ročníky, využívanie aktivít a hier na stránke platforma.ekofond.sk vyučovacia hodina - v rámci vhodných tém v jednotlivých predmetoch - fyzika, technika, chémia, biológia školská webová stránka rozhovor s rodičmi - ohľadom šetrenia energie v domácnosti, plagáty pre verejnosť - ohľadom šetrenia energie v domácnosti


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi oceňujeme realizáciu mnohých energetických opatrení na škole(výmena okien, solárny ohrev, LCD monitory). Na druhej strane nám chýbajú podrobnejšie informácie o priebehu realizácie, zapojení žiakov, komunity alebo vyčíslení úspor."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie