Úvod Energia v škole Jedáleň Nelikvidujme, recyklujme!

Nelikvidujme, recyklujme!

Pridané: 19.12.12 Názov: Nelikvidujme, recyklujme!
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Cieľom aktivity je poukázať na možnosti recyklácie použitých surovín a odpadových materiálov prostredníctvom uskutočnenia separovaného zberu opotrebovaného kuchynského oleja.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
108.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Za 3 mesiace /od septembra do novembra/ sme nazbierali 110 litrov opotrebovaného kuchynského oleja. Z 1 litra tohto oleja sa vyrobí 1 liter biopaliva - bionafty. Vzhľadom na to,že 1 liter bionafty stojí v priemere 0,99 eur, pre naše mesto sme za 3 mesiace vytvorili zisk približne 108,9 eur.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
10 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Poškodzovanie životného prostredia a kanalizačnej siete vylievaním opotrebovaného kuchynského oleja zo školskej kuchyne do vodovodných a kanalizačných odtokov, jeho splachovaním do WC alebo vyhadzovaním do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

A/PRÍPRAVNÁ FÁZA

V priestoroch našej základnej  školy sme v spolupráci s odborom životného prostredia Mestského úradu v Dubnici nad Váhom umiestnili zbernú nádobu určenú na zber použitého kuchynského rastlinného oleja.

B/REALIZAČNÁ FÁZA

Na podujatí uskutočnenom pri príležitosti Svetového dňa výživy boli prítomní žiaci informovaní o vyhlásenej aktivite, boli im rozdané  lieviky slúžiace na prelievanie opotrebovaného oleja do fliaš v domácnostiach. Žiaci boli informovaní o dôsledkoch vylievania použitého oleja do vodovodných a kanalizačných sietí a o jeho vyhadzovaní do zberných nádob zmesového komunálneho odpadu.

Zároveň bola zriadená ekohliadka, úlohou ktorej bolo v stanovenom čase odoberať použitý kuchynský rastlinný olej od žiakov a zaznamenávať jeho prinesené množstvo.

Na podujatí boli vyhlásené 2 súťaže:

1. Súťaž o najlepšieho zberateľa opotrebovaného kuchynského oleja;

2. Súťaž o najkrajší, najpútavejší a najvýstižnejší leták propagujúci zber použitého rastlinného oleja.

Problematike recyklácie použitého kuchynského oleja sa žiaci venovali aj na vyučovacích hodinách chémie, fyziky, biológie, geografie a na triednických hodinách.

Realizovaná aktivita bola propagovaná aj pred širokou verejnosťou mesta Dubnica nad Váhom v rámci Dňa otvorených dverí, kedy boli návštevníkom školy rozdané letáky vyzývajúce k zberu opotrebovaného kuchynského oleja. Tieto letáky žiaci distribuovali aj do domácností v meste Dubnica nad Váhom. K zapojeniu sa do danej aktivity boli vyzvaní aj rodičia žiakov školy, ktorí sa s vyhláseným zberom uvedenej suroviny oboznámili pri príležitosti zasadnutia Spoločenstva rodičov.

C/HODNOTENIE AKTIVITY

Energetické opatrenie bude realizované počas celého školského roku. Energetická hliadka pravidelne odoberá a zaznamenáva množstvo prineseného použitého kuchynského oleja. S pozitívnym ohlasom sme sa stretli aj u širokej verejnosti a u obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom. Mnohí z nich po distribúcii propagačno-informačných letákov do domácností taktiež prinášajú olej do školy.

Ďalšie využitie EO

1.Chémia - oboznámenie žiakov s možnosťami recyklácie opotrebovaného kuchynského oleja, s možnosťou výroby ekopaliva - bionafty. 2.Fyzika - výklad učiva o využívaní ekopaliva - bionafty ako pohonnej hmoty. 3.Biológia - oboznámenie žiakov s informáciou, že použitý rastlinný olej obsahuje karcinogénne látky. 4.Technika - oboznámenie žiakov s dôsledkami vylievania použitého opotrebovaného rastlinného oleja do vodovodných a kanalizačných odtokov - upchávanie žúmp a kanalizácie. 5.Geografia - poukázanie na nepriaznivý vplyv neseparovaného opotrebovaného kuchynského oleja na životné prostredie. 6.Triednická hodina - poučenie o separácii a o zásadách zberu použitého oleja v škole.

Komunikácia EO

1.Zasadnutie Spoločenstva rodičov - prezentácia a propagácia energetického opatrenia pred rodičmi. 2.Deň otvorených dverí v základnej škole - prezentácia a propagácia energetického opatrenia pred návštevníkmi školy a širokou verejnosťou mesta Dubnica nad Váhom. 3.Svetový deň výživy - prezentácia energetického opatrenia pred žiakmi a všetkými zamestnancami školy. 4.Distribúcia informačno-propagačných letákov o realizácii zberu použitého rastlinného oleja do domácností v meste Dubnica nad Váhom.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt je inovatívny v zameraní na nie veľmi diskutovanú tému recyklácie použitého oleja. Pozitívom je prepracovanosť projektu a spolupráca školy s komunitou a organizáciami, rovnako užitočnosť aktivity a určitý finančný zisk, hoci úspora energií sa dosiahla najmä v domácnostiach a nie v škole."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie