Úvod Energia v škole Iné Plastové vrchnáky tiež do smetí?

Plastové vrchnáky tiež do smetí?

Pridané: 26.03.12 Názov: Plastové vrchnáky tiež do smetí?
Autor: Mgr. Andrea Rancsó
Škola: Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín, Chotín

Perex:
Šetríme energiu na likvidáciu a produkciu odpadu, pritom pomôžeme nielen sebe, ale aj chorým?!

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
12.00 zber papiera

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Nakoľko sme malá škola, bez problémov sme mohli sledovať a odmerať množstvo vyprodukovaného odpadu na začiatku EO. Po týždni sme začínali triediť papiere a plast, zvlášť plastové vrchnáky. Tento proces triedenia prebieha aj dodnes. Komunálny odpad sme merali v počtoch kusov naplnených košov za týždeň v celej škole. Separovaný odpad sme počas celého týždňa sypali do papierových škatúľ na triedený odpad. Množstvo komunálneho odpadu sme zminimalizovali z 40 preplnených košov v celej škole za týždeň, na 30 košov za týždeň, t.j. o 12 % . Pozbierané papiera odmerala vykupujúca firma - 9 637kg, pozbierané plastové vrchnáky odmerala pani školníčka - 15kg.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
3 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Chceli sme pomôcť rodine chorého dieťaťa, ktorá nemá financie na dôležitú operáciu. My, ako škola tiež nemáme financie na podporu rodiny. Chceli sme im však pomôcť a najvhodnejším spôsobom sa nám zdalo ponúknuť našu prácu, prácu detí a popri tom pomôcť aj sebe. Triedením odpadu vzniklo nezanedbateľné množstvo papierového odpadu a plastov, ktoré sme odovzdali do zberu. Plastové vrchnáky sme mali v pláne odovzdať rodine chorého dieťaťa, pretože od nich ich vykupuje jedna firma.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, rodičia, miestne firmy,

Riešenie

 

1. Vyhlásenie separovaného zberu odpadu – papier, plasty a zvlášť plastové vrchnáky. Pomocou jednoduchej prezentácie bolo žiakom ukázané, čo je odpad, ako ho triedime, ktorý odpad kam patrí. Motivovali sme žiakov tým, že zapojením sa do zberu plastových vrchnákom pomôžu aj iným. Naozaj patria plastové vrchnáky do smetí?

2. Vypracovanie systému triedenia: Na chodbe školy sme umiestnili papierové škatule na triedený odpad: papier, plasty a plastové vrchnáky. Pre bioodpad boli koše v triedach. Ku koncu každého týždňa boli škatule vyprázdnené.

3. V každom polroku sa uskutoční na našej škole zber papiera, vtedy sa odovzdávajú aj plastové fľaše do zberu a plastové vrchnáky sú odovzdané rodine chorého dieťaťa.

4. Aby mali žiaci zážitok zo separovaného zberu odpadu, rozhodli sme sa pre nich pripraviť aktivitu, v rámci ktorej sa hráme s vrchnákmi.

- Pozbierané vrchnáky pred odovzdaním triedime podľa farieb.

- Na veľký kartón nakreslíme zemeguľu s kontinentmi.

- Z farebných vrchnákov vyložíme obraz Zemegule, nalepíme ich na kartón. Veľkosť obrázku závisí od počtu pozbieraných vrchnákov.

- Pod vytvorený obraz sa podpíšu tvorcovia.

 

Ďalšie využitie EO

Zberné škatule ozdobíme na hodinách výtvarnej výchovy, informatiky. Humanitárna pomoc je témou globálnej výchovy.

Komunikácia EO

EO je pravidelne prezentované na internetovej stránke školy, v miestnom časopise Azsúr, niektoré aktivity boli zverejnené aj v regionálnych novinách Delta.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme chvályhodný zámer s edukatívnym ekologickým výstupom atiež fakt, že nejde o jednorazovú, ale pravidelnú činnosť. Absentuje však prepojenie na energetickú úsporu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie