Úvod Energia v škole Iné Deň Zeme.

Deň Zeme.

Pridané: 14.05.13 Názov: Deň Zeme.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
Deň Zeme sa uskutočnil na Námestí baníkov v Handlovej. Naša škola si pripravila pre žiakov a obyvateľov mesta moderné mesto robotov z kartónových škatúľ. Žiaci a obyvatelia sa zamyslia nad tým, že roboty sú čistotné, neodhadzujú odpadky na zem, chránia životné prostredie a zbierajú vybité baterky. Na plátne je nakreslené mesto, ktoré obyvatelia dokresľujú a pripevňujú obrázky a pripravené slová s témou ochrana životného prostredia. Deň Zeme je aktivita na ktorej sa zúčastňujú všetky školy mesta

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Úsporu nie je možné vyčísliť nakoľko vyzbieraný elektroodpad a baterky bol odvezené na určenú likvidáciu.

Finančná náročnosť EO
150 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Zhromažďovanie nefunkčných mobilov a batérií v domácnostiach, nedostatočná informovanosť o ich recyklácii a škodlivosť na životné prostredie.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, rodičia, miestne firmy,

Riešenie

Prípravná fáza

Príprava rozhlasovej relácie, zameranej na zhromažďovanie nefunkčných mobilov, počítačov, elektroniky  a batérií v domácnostiach. Recyklácia a škodlivosť na životné prostredie v prípade vyhodenia do kontajnera.

Propagácia Dňa Zeme s handlovskými školami, mestským úradom, firmou Hater firmou Asekol bytovým podnikom.

Vyhlásenie súťaže o nazbieranie čo najviac použitých batérií na školách mestským rozhlasom.

Vyhlásenie súťaže o najväčšiu kopu elektroodpadu na námestí, každý  občan, ktorý pôjde v piatok 26. apríla do mesta, zoberie so sebou starý elektroodpad elektroodpad.

Príprava nástenného panelu s informáciami ako šetríme energiu pri recyklácii elektroniky a batérii.

Príprava  papierových robotov, ktorí neodhadzujú svoje vybité baterky a ekologického mesta. Žiaci pripravujú robotov na technickej výchove ako projektové vyučovanie.

Realizačná fáza

Žiaci si pripravili do aktivity "Deň Zeme"  z použitých kartónových škatúľ na technickej výchove troch veľkých robotov 1,80 cm. Robotov natreli zelenou a žltou farbou. Okrem týchto veľkých robotov si žiaci pripravili v skupinách na projektovom vyučovaní malých robotov. Roboty sú na baterky a symbolizujú modernosť  počítačovej doby.

Žiaci si pripravili  mesto robotov  s domami na Námestí baníkov v Handlovej a plátno s nápadmi, ako šetriť energiu v meste.

 Na škole sme pripravili vlastnoručne vyrobený kontajner  z  kartónovej škatuli  na použité baterky a školským rozhlasom sme upozorňovali na zber použitých batérií a ich škodlivosť. Rodičia sa oznamom v žiackych knižkách dozvedeli o zbere použitých batérií a súťaži o najväčšiu kopu elektroodpadu na Deň Zeme. Tieto aktivity prebiehali mesiac.

Na plátne  v meste robotov je nakreslené mesto Handlová, ktoré obyvatelia dokresľujú,  pripevňujú obrázky a pripravené slová s témou ochrana životného prostredia v našom meste. Deň Zeme je aktivita na v mestečku robotov zameraná na šetrenie energie a ochranu životného prostredia.

26. apríla sa uskutočnil Deň Zeme. Každá škola doniesla kontajner plný  použitých bateriek. Naša škola nazbierala 99 kg bateriek a víťazná škola 196 kg. Spolu všetky školy nazbierali 380 kg bateriek, ktoré prevzala firma Asekol.

Na námestí firma Hater pristavila na námestí veľké nákladné auto, do ktorého občania mesta nosili starý elektroodpad a tak vznikla "Najväššia kopa elektroodpadu" na námestí, ktorý odviezla do odpadu.

Aktivity sa zúčastnili žiaci handlovských škôl, rodičičia, učitelia a obyvatelia mesta,ktorí boli aktívni pri plnení aktivít škôl a zbere starého elektroodpadu.

Ďalšie využitie EO

Technická výchova, výtvarná výchova, výchova umením, fyzika,chémia.

Komunikácia EO

Prezentácia pred obyvateľmi mesta na súťažnom popoludní "Deň Zeme" na Námestí baníkov mesta Handlová 26. apríla 2013


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme najmä aktivitu a tvorivosť žiakov pri tejto osvetovej akcii. Aktivity spojené s informovaním verejnosti sú veľmi užitočné, ale bolo by potrebné ich prepojiť s konkrétnym energetickým opatrením na škole, ktoré by prinieslo väčšiu úsporu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie