Úvod Energia v škole Iné Objavme energiu!

Objavme energiu!

Pridané: 29.12.11 Názov: Objavme energiu!
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
3.11.2011 bola v škole vyhlásená súťaž pod názvom "Objavme energiu". Úlohou žiakov bolo v priebehu mesiaca november nazbierať čo najviac kg starého papiera a ekopakov;predložiť čo najviac návrhov na šetrenie energiou a o možnostiach jej úspor;na danú tému vymyslieť akýkoľvek literárny útvar a výtvarné dielo.Súťaž bola vyhodnotená na edukatívno-zábavnom dopoludní, kedy boli žiaci rozdelení do skupín a plnili súťažné úlohy súvisiace s problematikou úspory energie.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
550.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Vy?íslite?né energetické opatrenie - možnos? recyklácie nazbieraných ekopakov a starého papiera: 300 eur - zisk za nazbierané ekopaky 250 eur - zisk za nazbieraný starý papier

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Nedostatočné vedomosti žiakov o energii, jej druhoch,o nerastných surovinách a ich využití,o možnosti využívania obnoviteľných prírodných energetických zdrojov; nedôsledné triedenie odpadu, vyhadzovanie ekopakov a starého papiera; plytvanie kancelárskym papierom, elektrickou energiou,vodou;nesprávne vetranie,prekurovanie miestností;nesprávna manipulácia s počítačovou technikou.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

 

1. Vyhlásenie súťaže pod názvom "Objavme energiu" pre všetkých žiakov školy, obsah ktorej tvorili nasledujúce aktivity:

- súťaž v zbere starého papiera,

- súťaž v zbere ekopakov,

- súťaž o najlepšiu ppt prezentáciu na tému úspory energie,

- súťaž o predloženie najväčšieho počtu návrhov na šetrenie energiou a o možnostiach jej úspor,

- súťaž o najlepšie literárne a výtvarné dielo na danú tému.

2. Zorganizovanie súťažného edukatívno-zábavného dopoludnia pre žiakov 5.-9.ročníka.

Priebeh súťaže:

Žiaci boli podľa ročníkov rozdelení do trojčlenných skupín. Súťaž animovali žiaci ôsmeho ročníka, ktorí pripravili 10 súťažných stanovíšť, kde žiaci plnili v stanovenom časovom limite súťažné úlohy zamerané na šetrenie energiou a na úsporné energetické opatrenia v školskom prostredí i v domácnostiach. Odpovedali na otázky o druhoch energie, o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie, o nerastných surovinách, o druhoch palív, riešili rébusy, osemsmerovky, energetické krížovky a doplňovačky.

Žiaci 9. ročníka pre mladších spolužiakov pripravili ppt prezentácie o druhoch energie; predstavili im moderné spotrebiče s nízkou energetickou spotrebou; predstavili možnosti úspory energie v škole i v domácnosti; vyzdvihli potrebu šetreniť energiu a chrániť životné prostredie.

V deň konania súťaže boli vyhlásené výsledky súťaže v zbere papiera a ekopakov; boli predstavení víťazi najlepších návrhov na energetické opatrenia a úsporu energie a taktiež boli odmenení autori víťazných literárnych a výtvarných prác.

 

Ďalšie využitie EO

Súťažné otázky a navrhnuté energetické opatrenia prispejú k rozšíreniu preberaného učiva o energetických zdrojoch a nerastných surovinách v predmete geografia, biológia a fyzika.Poznatky o palivách obohatia učebné osnovy fyziky a chémie.Energetické opatrenia zamerané na úsporu energie budú preberané v predmete fyzika a občianska náuka. Literárne práce obohatia predmet slovenský jazyk a literatúra; výtvarné diela sa začlenia do výtvarnej výchovy a do výchovy umením.

Komunikácia EO

1.Prezentácia pred všetkými žiakmi školy - na realizovanom súťažnom edukatívno-zábavnom podujatí. 2. Prezentácia pred rodičmi žiakov a zástupcami zriaďovateľa - na realizovanom súťažnom edukatívno-zábavnom podujatí(kam boli rodičia i zástupcovia zriaďovateľa pozvaní a niektorí z rodičov sa aktívne zúčastnili na danom podujatí).


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Škola zorganizovala zaujímavé podujatie s pomerne vysokou účasťou žiakov. Oceňujeme, že súťaž bola zameraná ekologicky, energeticky aj umelecky. V popise opatrenia však chýba informácia, ako sa použili návrhy z jednotlivých súťaží a aké opatrenia na úsporu energie v škole žiaci zrealizovali."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie