Úvod Energia v škole Iné Živá reklama na šetrenie energie.

Živá reklama na šetrenie energie.

Pridané: 19.12.12 Názov: Živá reklama na šetrenie energie.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Perex:
Aktivita "Živá reklama na šetrenie energie" bola realizovaná na škole a v meste Handlová. Žiaci sledovali v mesiaci november osvetlenie v meste Handlová, kde ľudia odhadzujú v meste plastové fľaše a pýtali sa ľudí na energiu v meste. Názory ľudí si zapisovali. Doma sa pýtali rodičov na názory šetrenia energie v domácnostiach a v meste. Na základe získaných informácií pripravili žiaci "živú reklamu" a "živý kôš".

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Pri výrobe plastov recykláciou sa oproti výrobe plastov len z prírodných surovín ušetrí až 97% energie.

Finančná náročnosť EO
30 EUR

Časová náročnosť EO
20 deň/dní

Východiskový stav
Nesprávne triedenie odpadu v centre mesta. Na námestí chýbajú maloobjemové koše na triedenie odpadu. Veľkoobjemové kontajnery sú ďaleko pri obytných domoch. Nedostatočná informovanosť o škodlivosti odpadu pre životné prostredie, ktorá nenúti ľudí k šetreniu energie v domácnosti a v meste. Žiaci sa preto rozhodli vytvoriť "živý kôš" a "farebné vizitky s informáciami o energii".

Realizačný tím
učitelia, žiaci, rodičia,

Riešenie

Prípravná fáza

Zriadenie hliadky v meste na sledovanie nápadov od obyvateľov mesta na šetrenie energie v meste. Hliadku tvorili žiaci šiestych ročníkov, ktorí si značili názory ľudí a pozorovali nedostatky, na ktoré sa dá v meste upozorniť.

Príprava reklamných bielych tričiek  s nápismi Energia v našom meste "Recykluj", "Šetrím energiu", "Stop odpadu". Biele tričká predstavujú čistotu mesta a nápisy s obrázkami na tričkách majú ľudí upozorňovať .

Príprava odpadových vriec s nápismi "Energia v meste", "Šetríme energiu", "Recykluj s nami", "Stop plastom".

Výroba reklamného pútača  pozostávajúceho z troch častí škatúľ.  Škatule sme vyzdobili farebným papierom a heslami o šetrení  energie v meste, ktoré získali žiaci od hliadky v meste a rodičov.

Príprava farebných vizitiek s nadpisom "Energia v našom meste"  pripravili žiaci pre občanov mesta s informáciami ako šetriť energiu v domácnosti. Kto šetrí energiu doma, šetrí energiu aj v meste.

Realizačná fáza

Hliadka zložená zo šiestich žiakov si obliekla reklamné tričká a umiestnila na námestí svoj reklamný  pútač.

Žiaci si zobrali do rúk odpadové vrecia s nápismi a okolo pútača vytvorili "živý kôš" na triedenie odpadu. Žiaci upozorňovali občanov mesta na chýbajúce maloobjemové  koše separovaného odpadu v centre mesta. Okoloidúci ľudia sa pristavovali pýtali sa žiakov či aj oni v škole šetria energiu. Žiaci sa pochválili izolačnými  fóliami za radiátormi, ktoré robili minulý rok vo svojej triede a v lete ich zrealizovali na celej škole.

Žiaci sa striedali, chodili po námestí a oslovovali občanov mesta s vizitkami ako šetriť energiu v domácnosti a meste. Žiaci si pripravili zaujímavosti z internetu a informovali o nich ľudí.

Žiaci vytvorili "živý kôš" na dve hodiny v čase od 14,00hod. do 16,00.hod a vyzbierali 10 plastových fliaš a pol kilogramu papiera. Za tak krátku dobu a chladný čas je to pomerne dosť odpadu. O svojich pozorovaniach informovali ľudí mestským rozhlasom, zaujala ich aj táto forma informovanosti.

Aktivity sa zúčastnili žiaci šiesteho ročníka v mesiaci november 2012.


Ďalšie využitie EO

Prepojenie realizácie EO s vyučovacím procesom na hodinách chémie, fyziky, matematiky, výtvarnej výchovy a etickej výchovy.

Komunikácia EO

Prezentácia EO pred poslancami mesta na Námestí baníkov v Handlovej pri príležitosti "Dňa zeme" v apríli 2013 a pred rodičmi na triednych aktívoch rodičovských združení v januári 2013.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Prínosom tohto projektu je snaha o propagáciu myšlienky triedenia odpadu smerom na verejnosť a v istom zmysle inovatívny a zaujímavý prístup. Na druhej strane sa však opatrenie dotýka otázky priamej úspory energie len okrajovo, chýba orientácia na reálnu úsporu a využitie opatrenia v praxi. Zaujímavé by tiež bolo uviesť reakcie oslovených ľudí v meste. Viac informácií a inšpirácie je možné nájsť aj v Krátkej príručke o energii na stránkach platformy."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie