Úvod Energia v škole Exteriér školy Sneh ako chladnička

Sneh ako chladnička

Pridané: 23.02.12 Názov: Sneh ako chladnička
Autor: Mgr. Valéria Kocúrová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Perex:
Ukázať ako využiť veľké množstvo napadnutého snehu namiesto chladničky v zimných mesiacoch a ušetriť tak značné množstvo elektrickej energie.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
463.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
V pokuse budeme vypočítavať, aké finančné prostriedky by ušetrila rodina, keby vypla chladničku na dva mesiace a aké šetrenie sa dosiahlo vypnutím chladničky na dva týždne: Trieda chladničky a druh el. energie: Postup výpočtu: mesačnú platbu za odberné miesto násobíme 12 mesiacmi roka, pripočítame platbu za spotrebované kWh - počet kWh násobíme platbou za 1 kWh. Súčet delíme 6 a dostaneme finančnú úsporu za dva mesiace pre jednu rodinu. trieda A - MINI 30 rodín: ( 0,6284.12 + 55.0.2010 ): 6 . 30 = (7,5408 + 11,055):6 .30 = 18,5958 :6 = 3,1 € 30 rodín 3,1 . 30 = 93 € MAXI 41 rodín: (5,3796.12 + 55.0,1597):6 .41 = (64,5552 + 8,7835):6 .41 = 73,3387:6=12,20 € 41 rodín 12,20.41=500,20 € trieda B - 12 MINI úspora pre 1 rodinu 3,6 €, 12 rodín 43,20 € 16 MAXI úspora pre 1 rodinu 12.62 €, 16 rodín 201,95 € trieda C - 15 MINI úspora pre 1 rodinu 4,1 €, 15 rodín 61,56 € 41 MAXI úspora pre 1 rodinu 13,02 €, 41 rodín 533,90 € trieda D - 9 MINI úspora pre 1 rodinu 4,44 €, 9 rodín 39,95 € 23 MAXI úspora pre 1 rodinu 3,6 €, 12 rodín 43,20 € trieda E - 12 MINI úspora pre 1 rodinu 4,94 €, 12 rodín 59,30 € 1 MAXI úspora pre 1 rodinu 13,68 €, 12 rodín 43,20 € Teraz vypočítame, aká úspora vznikla rodinám, keď vypli chladničku na dva týždne. Pre zjednodušenie výpočtu budeme počítať dva mesiace ako 8 týždňov, takže naše výpočty vydelíme 4 a dostaneme úsporu jednotlivých rodín i celkovú úsporu.Tieto výsledky budú odovzdané rodinám, ktoré sa do projektu zapojili. trieda A - MINI: 3,10:4 = 0,77 € 93:4 = 23,25 € MAXI: 12,20:4 = 3,05 € 500,20:4 = 125,05 € trieda B - MINI: 3,60:4 = 0,90 € 43,20:4 = 10,80 € MAXI: 12,62:4 = 3,15 € 201,95:4 = 50,48 € trieda C - MINI: 4,10:4 = 1,02 € 61,56:4 = 15,39 € MAXI: 13,02:4 = 3,25 € 533,90:4 = 133,47 € trieda D - MINI: 4,44:4 = 1,11 € 39,95:4 = 9,98 € MAXI: 13,28:4 = 3,32 € 305,62:4 = 76,4 € trieda E - MINI: 4,94:4 = 1,23 € 59,30:4=14,82 € MAXI: 13,68:4 = 3,42 € 13,68:4 = 3,42€ V závere sme ešte spočítali celkovú finančnú úsporu všetkých rodín, ktorá je 463,06 €. Myslíme si, že je to celkom slušná suma.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
4 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Na matematickom záujmovom útvare pod typickým názvom " Plávanie v matematike", dostali žiaci úlohu: Zostaviť slovnú úlohu z reálneho života pre svojich spolužiakov. Po chvíli rozmýšľania dostal Patrik geniálny nápad: Vypočítať, koľko eur by mohli ľudia ušetriť, keby na dva zimné mesiace vypli chladničky v byte a urobili by si chladničku v snehu pri dome.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, ostatní zamestnanci školy, rodičia, obyvatelia obcí oslovení žiakmiobyvatelia obcí oslovení žiakmi

Riešenie

Chvíľka rozmýšľania. Niektorých spolužiakov jeho nápad zaujal, iní ale toto nadšenie nezdieľali, pretože je nerealizovateľné u tých , čo bývajú v bytovom dome. Patrik sa nedal zaskočiť a okamžite reagoval, že pri dobrej vôli sa dá menej nakupovať a zvyšné potraviny dať buď na balkón, alebo v nejakej igelitke na parapetnú dosku. Okamžite som si uvedomila, že presne takto sme to robili počas štúdia na vysokej škole na internáte.

Patrik, ktorý s nápadom prišiel sa ujal rozdeľovania úloh. Jedna skupina dostala za úlohu zistiť ceny elektrickej energie, druhá skupina mala zistiť spotrebu elektrickej energie u chladničiek a ostatní mali osloviť obyvateľov obcí, v ktorých bývajú a tiež osloviť formou školského rozhlasu ostatných žiakov školy. Dvaja spolužiaci pracujúci v rozhlasovom záujmovom útvare sa rozhodli napísať leták, pomocou ktorého oslovia obyvateľov. Nasledoval týždeň praktických činností, keď deti oslovovali známych, ľudí bývajúcich v ich dedine atď. Presviedčali, zisťovali aké chladničky vlastnia, akú majú spotrebu. Z 500 oslovených domácností sa v 200 vyjadrili, že skúsia na dva týždne, ako sa to prejaví na financiách v rodine.

Po týždni sme mali nasledujúce zistenia:

Chladnička predstavuje pomerne dlhodobú investíciu a zároveň energeticky najnáročnejšiu. Podiel spotreby energie chladničky na celkovej spotrebe domácnosti predstavuje až 26%. Ideálna teplota na uchovanie potravín v chladničke je +5 oC, v mrazničke -18 oC. Zníženie teploty vnútri chladničky o 2 oC znamená zvýšenie spotreby energie o 15%. Chladničky sú rozdeľované do deviatych tried energetickej hospodárnosti A++, A+, A, B, C, D, E, F, G, pričom energetickú triedu A ++ dosahujú energeticky najhospodárnejšie elektrospotrebiče a energetickú triedu G najmenej hospodárne elektrospotrebiče.

Spotreba v kWh ročne: A ( pod 55kWh ); B (55 - 75 ); C ( 75 - 90 ); D ( 90 - 100  ); E ( 100 - 110 ); F (110 - 125 ); G ( nad 125 )

Cena elektrickej energie sa skladá z dvoch častí: mesačná platba za odberné miesto + cena za     1 kWh. Z dvesto rodín, ktoré boli ochotné zapojiť sa do prieskumu malo el. energiu typu ŠTANDARD MINI 78 a ŠTANDARD MAXI 122 rodín.

Platba za odberné miesto: MINI - 0,6284 €/mesiac        MAXI - 5,3796 €/mesiac

Platba za 1kWh: MINI - 0,2010 €                                  MAXI - 0,1597 €

Žiaci zozbierali svoje údaje a dospeli k nasledujúcim výsledkom: chladničku triedy A má 71 rodín, triedy B - 28 rodín, triedy C - 56 rodín, triedy D - 32 rodín, triedy E - 13 rodín

V ďalšej časti hodiny roztriedili rodiny podľa odberu elektrickej energie a začali s výpočtami.

Ďalšie využitie EO

matematika - sčitovanie desatinných čísel, násobenie a delenie desatinných čísel, priama úmernosť, informatika - práca s internetom a vyhľadávanie informácií, regionálna výchova, environmentálna výchova,

Komunikácia EO

prostredníctvom letákov v obciach kde žiaci bývajú, prezentáciou v školskom rozhlase a na zasadnutí žiackej samosprávy, rodičom na rodičovskom združení, na zasadnutí mládežníckej organizácie v meste Michalovce,


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita pozdvihla ekologické a ekonomické povedomie, čo nie je málo. Pre zúčastnených bola určite prínosom. Veľmi pozitívne hodnotíme fakt, že bol zrealizovaný žiacky nápad a že bol tento zdieľaný s ostatnými žiakmi a verejnosťou. Dobrý výpočet, škoda len, že sa úspory netýkali aj školy."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie