Úvod Energia v škole Exteriér školy Ekodetektívi v službách prírody

Ekodetektívi v službách prírody

Pridané: 26.12.11 Názov: Ekodetektívi v službách prírody
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Aktivita bola založená na vyhľadávaní nelegálnych skládok, ich následnom čistení a na separovaní nájdeného odpadu žiakmi v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom. Žiaci rozdelení do skupín najskôr uskutočnili prieskum prírodnej lokality, popísali miesto, zmerali plochu a výšku skládky,jej vzdialenosť od vodného toku, zaznamenali druhy odpadového materiálu. Potom skládku vyčistili, zozbieraný odpad roztriedili a vyhotovili fotodokumentačný materiál.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Číselne ani jednotkovo nie je možné vyjadriť úsporu energie.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Tvorba nepovolených skládok v katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom, zhromažďovanie odpadového materiálu na verejných priestranstvách, ohrozovanie povrchových a podzemných vôd, prašnosť, zápach, záber poľnohospodárskej pôdy, poškodzovanie chránenej krajinnej oblasti, množenie hlodavcov, hmyzu, poškodenie estetiky krajiny.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

1. Vyhľadávanie nepovolených skládok v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom v spolupráci s Mestským úradom Dubnica nad Váhom - odborom  životného prostredia.

2. Rozdelenie žiakov do skupín.

3. Uskutočnenie prieskumu prírodnej lokality, v ktorej sa nepovolená skládka nachádza.

4. Zmeranie plochy a výšky skládky.

5. Zaznamenanie druhov odpadového materiálu.

6. Zmeranie vzdialeností skládky od vodného toku.

7. Vyčistenie nepovolenej skládky.

8. Roztriedenie zozbieraného odpadového materiálu.

9. Vyhotovenie fotodokumentačného materiálu.

10. Zabezpečenie odvozu odpadu na riadenú skládku a do miestnej výkupne zberných surovín.

 

HODNOTENIE AKTIVITY

Aktivita bola hodnotená veľmi pozitívne žiakmi školy, pracovníkmi Mestského úradu - odbor životného prostredia Dubnica nad Váhom i pracovníkmi zberných surovín. Žiaci prispeli k ochrane i revitalizácii životného prostredia.Tým,že odstránili nežiadúci odpad, zabránili ohrozeniu povrchových a podzemných vôd, pretože v blízkosti skládky sa nachádza koryto rieky Váh a  skládka bola lokalizovaná v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Ďalšie využitie EO

Uskutočnená aktivita bola zaradená do plánov práce triednych učiteľov všetkých tried a preberaná tematika je súčasťou učebných osnov v predmetoch geografia, biológia, chémia,občianska náuka a prírodoveda.

Komunikácia EO

1. Prezentácia pred žiakmi školy - na edukatívno-súťažno-zábavnom podujatí pri príležitosti Dňa zeme v apríli 2012. 2. Prezentácia pred miestnou komunitou a účastníkmi osláv 20. výročia založenia školy v máji 2012. 3. Prezentácia pred zástupcami MsÚ- odbor životného prostredia Dubnica nad Váhom na podujatí venovanom problematike ochrany životného prostredia v apríli 2012. 4. Prezentácia pred rodičmi žiakov školy pri príležitosti Dňa otvorených dverí v apríli 2012.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Táto aktivita je veľmi užitočným ekologickým zákrokom, ktorý identifikuje a likviduje nepovolené skládky. V kontexte s vyhlásenou témou súťaže však nerieši žiadne energetické opatrenie v rámci školy."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie