Úvod Energia v škole Chodby My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!

My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!

Pridané: 14.02.13 Názov: My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
V mesiaci január žiaci 4.ročníka merali teplotu na 2 chodbách školy, kde nie sú vymenené okná. Na jednej z chodieb zateplili dvere a dvere na druhej chodbe ostali nezateplené. Žiaci porovnávali teplotu na oboch chodbách. Žiaci 9.ročníka realizovali ďalšie energetické opatrenie. Ráno vyťahovali žalúzie, čím sa snažili o maximálne využívanie denného svetla. Po skončení vyučovania ich zaťahovali, čím zabezpečili menšie prúdenie vzduchu z vonkajšieho prostredia do tried a zabránili energetickým str

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
1038.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Vzhľadom na to,že na chodbách, kde sme zateplili dvere, nie sú namontované merače spotreby energie a nemôžeme teda číselne vyjadriť vzniknutú úsporu, porovnali sme spotrebu energie v celom objekte školy za mesiac december 2012 a január 2013. Spotreba energie v mesiaci december 2012 bola 3296 GJ,čo predstavuje 7642 eur; v januári 2013 bola spotreba 2896 GJ, čo predstavuje 6604 eur. Zistili sme, že po začiatku realizácie energetických opatrení došlo v mesiaci január k úspore energie oproti decembru o 400 GJ, čo predstavuje 1038 eur.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
7 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
Zaznamenanie nižšej teploty na chodbách; pocit chladu; úniky tepla;zastarané drevené okná na chodbách; nedodržiavanie úsporných energetických opatrení v triedach a v učebniach.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

V mesiaci december žiaci zaznamenali výrazné teplotné rozdiely medzi teplotou v triedach a na chodbách. Príčinou rozdielu bola skutočnosť, že v minulom školskom roku boli v triedach školy vymenené okná, čím došlo k realizácii významného energetického opatrenia, ale na chodbách zatiaľ vymenené nie sú. Žiaci navrhli, aby boli počas zimných mesiacov zateplené dvere na chodbách. O pomoc pri poskytnutí i ušití tkaním  potrebných na zateplenie dverí boli požiadaní rodičia žiakov školy.

Energetické opatrenie iniciovali žiaci 4. ročníka, ktorí v mesiaci január 2x denne merali teplotu na 2 chodbách školy s rovnakou rozlohou i vykurovacou  plochou. Na jednej chodbe zateplili dvere 2 tkaninami - jednou hrubšou a jednou tenšou a druhé dvere ostali nezateplené.

Žiaci zistili,že teplota na chodbe so zateplenými dverami bola v priemere o 1,3°C vyššia ako teplote na chodbe, kde dvere neboli zateplené. Na základe nameraných hodnôt žiaci zároveň konštatovali,že teplota na oboch chodbách pri meraní o 12.hodine bola o niekoľko desatín °C vyššia ako teplota meraná o 8.hodine. Zaujímavé bolo zistenie, že žiaci namerali najnižšiu teplotu vždy v pondelok.

Ďalšie energetické opatrenie uskutočnili žiaci 9. ročníka. Toto opatrenie bude realizované počas celého vykurovacieho obdobia. Každý deň pred začiatkom vyučovania žiaci úplne vytiahnu žalúzie v triedach i v odborných učebniach, čím zabezpečia maximálne využívanie denného svetla. Po skončení vyučovania žalúzie zatiahnu, čím dôjde k zníženiu prúdenia vzduchu, zabráni sa energetickým stratám a zvýši sa teplota v miestnostiach.

Počas vykurovacieho obdobia je realizované energetické opatrenie založené na znižovaní teploty v celom objekte školy každý piatok o 14.00 hod. Tento stav temperovania pretrváva až do nedele do 20.00, kedy sa teplota opäť zvýši. 

K úspore energie v objekte školy prispela aj činnosť energetickej hliadky, ktorá 3 razy týždenne monitorovala a bodovala  dodržiavanie energetických opatrení. Hliadka kontrolovala, ako sa v jednotlivých triedach využíva denné svetlo; ako sa šetrí elektrickou energiou; či je regulovaná teplota v triedach termostatickými ventilmi; či nekvapkajú vodovodné kohútiky; či nie sú spotrebiče a počítačová technika ponechávané v úspornom režime; či sú počas vyučovania žalúzie vždy vytiahnuté;či žiaci správne vetrajú; triedia odpad; či v triedach  majú dostatok zelene a správne sa o ňu starajú. Ekohliadka bola tvorená zástupcami žiakov z každej triedy a pani sekretárkou školy.

Ďalšie využitie EO

Realizovaná aktivita prispela k praktickej aplikácii teoretických poznatkov o teplote a energii v predmete prírodoveda v 4.ročníku. Energetické opatrenie realizované žiakmi 9. ročníka úzko súvisí s učivom o energii a termike preberanom vo fyzike.

Komunikácia EO

1.Prezentácia pred žiakmi školy - na nástenke vo vestibule školy. 2.Prezentácia pred rodičmi žiakov školy - na zasadnutí Spoločenstva rodičov. 3.Prezentácia pred širokou verejnosťou mesta Dubnica nad Váhom na informačnej tabuli pred Kostolom sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"V danej aktivite oceňujeme spôsob systematickej práce, zapojenia žiakov na daných aktivitách na škole a neustále vymýšlanie nových spôsobov na šetrenie energie. Opatrenie ponúka systematickú prácu a reflektuje na potreby školy, nejedná sa o jednorázovú aktivitu. Do budúcnosti by bolo lepšie porovnať údaje z viacerých mesiacov."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie