Úvod Žiaci pátrači

Žiaci pátrači

Pridané: 29.03.12 Názov: Žiaci pátrači
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Predmety: Prírodoveda

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Projektor, Tlačiareň.

Cieľ

Cieľom aktivity bolo oboznámiť žiakov s využívaním energie v ich každodennom živote, poukázať na jej plytvanie a dať im do pozornosti možnosti využívania alternatívnych zdrojov.

Metodický postup

Aktivita bola rozdelená a časť vedená v triede počas vyučovania a časť ktorá sa odohrala v priestore budovy, mimo triedu.

Počas prvej časti, na hodine prírodovedy, starší žiaci za pomoci učitela prezentovali triede základné informácie o energiách, ich každodennom využívaní, častých spôsoboch plytvania a jej alternatívnych zdrojoch. Prostredníctvom nasledujúcej diskusie mladší žiaci získali lepší obraz o tom aký dopad má energetické využitie na nich osobne. Počas hodiny im boli takisto rozdané anketové formuláre, kde boli definované otázky na ktoré mali počas nasledujúcich dní vypracovať odpovede. Otázky sa týkali energetickej spotreby priamo v škole.

Druhá časť spočívala práve vo vypracovaní daného dokumentu. Ten mal obsahovať špecifické údaje, ale aj nápady ako zlepšiť súčasný stav. Na zozbieranie údajov bolo potrebné osloviť veľkú vzorku žiakov 1 - 4 ročníka, získať informácie od školníka ako spraviť aj primárny výskum. Výsledný 13. stranový dokument príjemne prekvapil spracovaním ako aj kvalitou (viď prílohu).

Tento dokument bol neskôr využitý ako základ a prezentovaný žiakmi v súťaži "Topveda", organizovanou Topolčianskym samosprávnym krajom.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Komplexná, logicky zosúladená, náučná a praktická aktivita. Veľmi náročná úloha, no o to zaujímavejší a prínosnejší výstup pre danú vekovú skupinu. Interaktivita úlohy podporuje aktívnu spoluprácu a samostatnosť detí, organizovaním aktivity a jej prípravou pre mladších sa žiaci iste veľa naučili."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie