Úvod Zem sa sťažuje

Zem sa sťažuje

Pridané: 22.03.12 Názov: Zem sa sťažuje
Autor: PaedDr. Miroslava Košťálová
Škola: Základ.škola, Topoľová 8,, Nitra

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Informatika, Geografia, Občianska náuka, Prírodoveda, Vlastiveda, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: do 30 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: pracovné listy pre žiakov, PC s pripojením na internet, doplnková literatúra (encyklopédie, informačné letáky a pod.), písacie potreby

Cieľ

Oboznámenie žiakov s významom separácie odpadov a poukázanie na negatívne prejavy človeka na fungovanie ekosystému na Zemi, rozvoj prezentačných a komunikačných zručností žiakov, rozvoj čitateľskej a digitálnej gramotnosti žiakov, podpora tímovej spolupráce, budovanie pozitívneho vzťahu k starostlivosti o životné prostredie.

Metodický postup

Aktivita je vhodná ako motivačná časť prierezovej témy Environmentálna výchova, resp. ako forma fixácie poznatkov žiakov.

Žiaci sú rozdelení do skupín, pričom dbáme na rovnomerné rozdelenie žiakov podľa ich počtu, min. 3 žiaci v jednej skupine. Každá skupina dostane k dispozícii pracovný list "Zem žaluje" a ich úlohou je v čo najrýchlejšom čase zistiť z informačných zdrojov správne odpovede na otázky v pracovnom liste.

Samostatná práca žiakov v skupinách trvá asi 20 min.

Potom nasleduje kontrola správnosti odpovedí, pričom učiteľ môže oceniť skupinu s najvyšším počtom správnych odpovedí. Podľa potreby môže učiteľ so žiakmi následne diskutovať o jednotlivých problémoch, ktoré sa objavili v kvíze - napr. priestorové rozmiestnenie najohrozenejších oblastí chemického priemyslu, ohrozenie lokálnych producentov ovocia z nelegálnych skládok, lokalizovať blízke hospodárske objekty chemického, textilného priemyslu a pod.

Z aktivity sa môže spracovať príspevok na školskú webovú stránku, resp. do školského časopisu.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Úloha je jednoznačným spestrením vyučovacieho procesu, veľkou výhodou je, že si vyžaduje aktivitu zo strany žiakov. Na druhej strane, aktivite by prospelo rozšírenie jej rozsahu aj množstva informácií poskytnutých žiakom rovnako ako lepšie prepojenie s ústrednou témou šetrenia energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie