Úvod EKOinfo

EKOinfo

Pridané: 20.03.12 Názov: EKOinfo
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Informatika, Geografia, Občianska náuka, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: počítačové vybavenie, kancelárske potreby, tlačiareň, fotoaparát

Cieľ

Učiť veľkých i malých správať sa ekologicky a žiť trvalo udržateľným spôsobom života. Upevňovať pozitívny vzťah všetkých naokolo k svojmu životnému prostrediu. Naučiť deti správne prezentovať svoje myšlienky na verejnosti.

Metodický postup

Cieľovou skupinou tejto aktivity sú nielen žiaci našej ZŠ, ale aj ich rodičia, učitelia, nepedagogickí zamestnanaci školy, obyvatelia blízkeho okolia ale aj deti z neďalekých materských škôl.

Priebeh aktivity na našej škole:

1. Na začiatku školského roka sa rozdelia ekologické témy po ročníkoch. Každý ročník pripraví na konci mesiaca daný ekoinfostánok k zvolenej téme. Príklad. v septembri pripravia žiaci deviateho ročníka infostánok na tému alternatívne zdroje energie, v októbri ôsmaci na tému triedenie odpadu atď.

2. Počas celého mesiaca žiaci so svojim triednym učiteľom zhromažďujú materiál, pripravujú infostánok a formu prezentácie na verejnosti a pred žiakmi. Materiál do infostánku sa dá pripravovať v rámci vyučovacích hodín informatiky, fyziky, technickej výchovy, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka ap. Záleží na spolupráci medzi učiteľmi.

3. Na konci mesiaca sa formou rozhlasovej relácie v školskom rozhlase žiaci a učitelia dozvedia, kedy môžu daný ekoinfostánok navštívíť.

Najväčší úspech majú infostánky, kde žiaci majú možnosť aj nejakej praktickej činnosti. Napr. infostánok o odpade bol chodiaci. Odpadkové víly Papierka, Tetrapačka, Plastuľka a Bioodpadka chodili po jednotlivých triedach. Žiakom najskôr teoreticky ukázali ako správne triediť odpad, čo kam patrí a čo tam nepatrí. Potom ich prakticky vyskúšali, či si to dobre zapamätali. Úlohou detí bolo správne roztriediť hŕbu odpadu, ktorú si pre nich pripravili rozprávkové víly.

Starší žiaci obľubujú infostánky v spolupráci s občianskymi združeniami priamo v centre mesta, kedy oslovujú verejnosť a oboznamujú ju s dôležitými ekologickými problémami.

Niekoľko ekoinfostánkov pre verejnosť sa podarilo zrealizovať aj nám pred bránami školy. Naši žiaci oslovovali okoloidúcich a informovali ich o aktuálnych globálnych ekologických problémoch. Pre verejnosť zorganizovali aj zber použitých alkalických batérií, zber papiera. Požiadali o pomoc pri vysádzaní zelene ap.

Pre žiakov je táto činnosť veľmi zaujímavá a robia ju radi. Radi sa totiž prezentujú na verejnosti a ešte radšej poučujú starších.

 


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme inovatívny nápad zriadenia infostánkov, domnievame sa, takýmto spôsobom sa deti musia dlhodobejšie pripravovať, študovať, byť aktívni, vysvetľovať okoloidúcim, a práve to má pre nich pridanú hodnotu. Do budúcnosti by bolo dobré popracovať na hĺbke informácií, s ktorými deti pracujú."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie