Úvod Eko-hra

Eko-hra

Pridané: 27.03.12 Názov: Eko-hra
Autor: Mgr. Andrea Rancsó
Škola: Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín, Chotín

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Chémia, Biológia, Informatika, Geografia, Občianska náuka

Vek: 6+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: interaktívna tabuľa, program Smart Notebook

Cieľ

Hravou formou rozšíriť vedomosti žiakov o energii, o možných a realizovateľných úsporných energetických opatreniach v škole i v domácnostiach. Vytváranie kladných postojov žiakov k svojmu životnému prostrediu. Získanie poznatkov a zručností v práci s didaktickou technikou.

Metodický postup

 

Prípravná fáza:

1. Ekohru vyrobili žiaci v 2 podobách - v slovenskej a v maďarskej verzii. Samotnému vytvoreniu hry v tomto programe predchádzalo hromaždenie materiálov, predovšetkým zber údajov. Tieto údaje sme zhrnuli, triedili, hľadali sme k nim obrázky. Žiaci krúžku globálnej výchovy a žiaci 5. ročníka čerpali námety aj z e-learningového kurzu Ekofondu, ktorého sa zúčastnili v rámci hodiny biológie a slovenského jazyka.

Realizačná fáza:

2. Bol pripravený návrh, plán na vytvorenie spoločenskej hry. Vytvorené boli aj pravidlá hry: Pred začiatkom hry si každý hráč zvolí figúrku. Úlohou každého hráča je prejsť so svojou figúrkou v smere šípok celú hraciu dráhu zloženú zo 40 hracích políčok a doviesť svoju figúrku do cieľa. Keď je hráč na rade, klikne na usmievajúcu sa planétu Zem a hodí kockou. Postúpi o toľko polí, koľko bodov hodom kockou dosiahol. Na hracom poli, pri číslach, sú umiestnené údaje alebo zadania, ktoré musí hráč splniť. Po splnení úlohy sa hráč vráti na hracie pole kliknutím na tlačidlo späť. Hru vyhráva hráč, ktorý prvý umiestni svoju figúrku do cieľa.

3. Príprava hry v programe Smart Notebook. – Z internetu je možné stiahnuť 30 dňovú skúšobnú verziu programu, čo úplne stačí na osvojenie si základov práce v tomto programe.

4. Testovanie hry:

- Kliknite na „Ekohru“ – objavia sa pravidlá hry

- Kliknite na usmievajúcu planétu: Hod kockou

- Zemegule – figúrky, ktoré majú prejsť hraciu dráhu

- Kliknite na čísla – zadania, Vedeli ste...,

- Kliknite na obrázky – citáty o prírode

5. Pripravená hra bola vyskúšaná na vyučovacích hodinách informatiky a bola zaradená do ďalšej aktivity našej školy v rámci projektu Eko-škola, eko-Zem.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Vymyslenie a zrealizovanie vlastnej spoločenskej hry bolo určite prácne, ale zato efektívne, náučné, zábavné a atraktívne pre deti. Oceňujeme aktívne zapojenie žiakov do činnosti i využitie dostupnej techniky. Informácie v hre sú veľmi precízne spracované, oceňujeme, že neboli použité iba heslovite a že prepájali viaceré vyučovacie predmety."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie