Úvod Nízkoenergetická stavba domu s fotovoltaickými článkami.

Nízkoenergetická stavba domu s fotovoltaickými článkami.

Pridané: 18.03.12 Názov: Nízkoenergetická stavba domu s fotovoltaickými článkami.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Matematika, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: interaktívna tabuľa, kartónový papier,špajdle, temperové farby, výkresy, lepidlá.

Cieľ

Rozvíjať vedomosti žiakov v otázkach šetrenia energiou. Oboznámiť žiakov s najmodernejšími technológiami v šetrení energiou, práca s IKT pomôckami. Oboznámiť žiakov s obnoviteľnými prírodnými zdrojmi na ochranu životného prostredia.Vedieť prezentovať svoje vedomosti pred ostatnými spolužiakmi a rozvíjať ich samostatné, aktívne myslenie. Uplatňovať zážitkovú formu pre autentické učenie sa. Uplatňovať projektovú formu vyučovania.

Metodický postup

Pred projektom motivujeme žiakov:"Aby ste mohli robiť veci inak, musíte ich inak vidieť."

Paul Allaire

Cieľom projektového vyučovania je vytvoriť nízko-energetickú stavbu s fotovoltaickými článkami. Žiaci triedy pri projekte získajú najmodernejšie poznatky o technológiách šetrenia energiou a chrániace životné prostredie. Na základe nadobudnutých vedomostí žiaci získajú tvorivé zručnosti. Projektové vyučovanie sme začali realizovať v mesiaci január, počítali sme s časovou rezervou na exkurziu na Mestský úrad v Handlovej  - stavebné oddelenie a  na  exkurziu  nízko-energetickej stavby s fotovoltaickými článkami v Handlovej.

Príprava projektu so žiakmi spočívala v získaní odborných informácií k danej téme z internetu, časopisov  a od rodičov. Aby si žiaci vytvorili predstavu o výslednej práci uskutočnili sme exkurziu na Stavebné oddelenie mestského  úradu v Handlovej, kde nám odborníci vysvetlili  prečo sa stavba stavia na určenom pozemku a význam nízko-energetickej stavby - domu. Potom  sme uskutočnili exkurziu na rozostavanú stavbu, kde žiaci videli  moderné technológie rozmiestnenia domu, zateplenia domu, fotovoltaické články a  technologický princíp výroby energie z fotovoltaických článkov v šetrení energie. Žiaci si  pri exkurzii rozvíjajú schopnosti porozumieť komu je výsledný produkt určený a dokážu si potom aj premietnuť zadanie do svojej predstavy o výslednom produkte svojho projektu.

Vlastná realizácia projektu so žiakmi spočívala v realizácií trojrozmerného modelu nízkoenergetického domu s fotovoltaickými článkami a vlastnými návrhmi na úpravu domu a ďalšie šetrenie energie. Žiaci sa rozdelili  do projektových tímov - skupín  po 4 žiakoch, podľa znalostí a zručností žiakov. Žiaci v tímoch navrhovali a tvorili nízko-energetický dom a priľahlé príslušenstvo:

Žiaci vytvorili drevenú stavbu domu, podľa vlastnej predstavy, alebo konkrétnu stavbu z exkurzie.

Navrhli vlastné interiérové rozmiestnenie domu.

Dom zateplili. Zateplili obvodové múry, podlahu a strechu.

Navrhli umiestnenie rozvodov, akumulátora  a meniča.

Navrhli umiestnenie fotovoltaických článkov.

Navrhli umiestnenie, veľkosť a tvar nádob na recykláciu odpadu v dome.

Navrhli exteriér domu, výsadbu zelene.

Dokončenie projektu bolo úspešné, aktivitu hodnotíme pozitívne. Zapojilo sa do nej 24 žiakov  9.A triedy, kde prezentovali svoje teoretické, praktické zručnosti a prácu s IKT technológiami. Žiaci projekt odovzdali    28. februára a prezentovali ho pred spolužiakmi. Žiaci prezentovali svoje trojrozmerné modely domov, komentovali stavby a  vytvorili si aj prezentácie v Power Pointe. Ostatní žiaci  aj s vyučujúcim hodnotili prácu svojich spolužiakov v  tímoch.

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme prepojenie aktivity s praxou a zážitkovosť úlohy, ktorá žiakom nepochybne poskytla množstvo nových poznatkov a názorných, dobre zapamätateľných ukážok. Do budúcnosti by aktivite prospelo lepšie prepojenie s témou šetrenia energie v škole, napríklad, vyrobením modelu svojej školy a následným domodelovávaním energeticky úsporných opatrení."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie