Úvod Netradičná módna prehliadka

Netradičná módna prehliadka

Pridané: 20.02.12 Názov: Netradičná módna prehliadka
Autor: Mgr. Lenka Paľová
Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, Michalovce

Predmety: Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: rôzny odpadový materiál, látka, špagáty, farebný papier, baliaci papier, lepidlo, lepiaca páska, nožnice, ihla, niť

Cieľ

Ciele: - poukázať na nesprávny konzumný spôsob života - zaujímavou netradičnou módnou prehliadkov ukázať veľké množstvo a rôznorodosť odpadového materiálu produkovaného človekom v každodennom živote - rovesníckym vzdelávaním dospieť k záveru ako sa dá odpad minimalizovať a príroda chrániť - nájsť spoločné riešenia minimalizácie odpadu

Metodický postup

Prípravná fáza: táto etapa trvá najdlhšie, aj mesiac ( ale výsledok stojí za to ). Dievčatá modelky si z rôznorodého odpadového materiálu pripravujú šaty - svoje modely. Majú dovolené využiť len odpad. Napríklad: sáčky od desiatej, staré pánske kravaty, použité slamky, žalúzie, sáčky od jedla, alobyly, nákupné tašky ap. Podľa pripravených modelov napíšu slovný komentár k svojej netradičnej módnej prehliadke.

Realizačná fáza: V rámci hodín ekológie, triednických hodín, etickej  alebo výtvarnej výchovy netradičné ekomodelky idú ku svojim mladším spolužiakom predviesť túto netradičnú módnu prehlidku spojenú s rovesníckym ekologickým vzdelávaním.

1. časť - samotná módna prehliadka, malí žiaci pozorne počúvajú a sledujú model

2. časť - riadeným rozhovorom moderátorka módnej prehliadky diskutuje so žiakmi o tom, aké druhy odpadu vidia na modelkách, odkiaľ tento odpad pochádza, ako s ním nakladáme, ako by sa dalo obmedziť a minimalizovať množstvo tohto vyprodukovaného odpadu

3. časť - STROM je aktivita, pri ktorej na veľký papier nakreslíme strom, z farebného papiera naň prilepíme množstvo lístočkov, potom deťom dávame otázky týkajúce sa ich správania sa k prírode, k odpadu, ako poškodzujú svoje životné prostredie. Za každú odpoveď typu: odhodil som odpadky na zem, trhal som konáre stromov, netriedil som odpad odtrhneme jeden lístok stromu až nám ten strom zostane bez lístia, čiže začne zomierať. Deťom vysvetlíme, že takto svojim nesprávnym životným štýlom ničíme prírodu a svet okolo seba.

Necháme im chvíľku na zamyslenie. Aby z toho neboli smutné, ukážem im, že ten strom vieme a dokážeme spolu zachrániť. Každý malý žiačik dostane svoj farebný lístok stromu, na ktorý nakreslí ako sa odteraz bude k prírode správať. Potom postupne tieto nové lístočky pripevníme na náš strom a tým ho zachránime.

4. časť - v závere týchto aktivít staršie žiačky zopakujú pomocou prezentácie druhy odpadu, nakladanie s odpadom, porozprávajú niečo o jeho minimalizácií.

Záver: Týmto rovesníckym vzdelávaním sme ukázali našim malým spolužiakom ako sa dá krajšie žiť bez odpadu, alebo s jeho menším množstvom. Na škole máme zavedený triedený odpad už dlhší čas, a práve títo maličkí patria k najposlušnejším " triedičom " odpadu. Táto a podobné aktivity nám pomohli naučiť malých i veľkých správne nakladať s odpadom v škole ale aj doma. Podarilo sa nám vyseparovať o 20% viac odpadu ako predtým a taktiež minimalizovať množstvo komunálneho odpadu. O tom však v Škola v akcii.

 

 

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme rôznorodosť úloh, prepracovanosť, systém rovesníckeho vzdelávania. Dôležité je tiež, že aktivita bola náučná a aplikovateľná pre prax. Do budúcnosti odporúčame upriamiť pozornosť ešte viac na problematiku a vysvetliť žiakom, ako minimalizácia odpadov súvisí s úsporou energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie