Úvod Exkurzia: fotovoltaickej elektrárne + vodná elektráreň

Exkurzia: fotovoltaickej elektrárne + vodná elektráreň

Pridané: 26.03.12 Názov: Exkurzia: fotovoltaickej elektrárne + vodná elektráreň
Autor: Ing. Stanislav Jurko
Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

Predmety: Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: autobus, sprievodcovia, plynová kotolňa, fotovoltaická elektráreň, vodná elektráreň,mobil,schéma vodnej a schéma fotovoltaickej elektrárne v euroobaloch - Elek1.jpg a Elek2.jpg ,darček pre majiteľa - sprievodcu

Cieľ

- utvrdenie poznatkov o výrobe elektriny vo fotovoltaickej a vodnej elektrárni, - konkretizovať osvojené teoretické poznatky, poznávať predmety,javy a procesy priamo v pôvodnom prostredí a v typických podmienkach - zážitkové učenie - prehlbuje vlasteneckú, estetickú, environmentálnu a telesnú výchovu - vytvára a upevňuje vzťahy v žiackych kolektívoch - učiteľom pomáha poznávať žiakov aj v inom prostredí a v iných situáciach než v škole

Metodický postup

1.Prebratie učiva Žiaci 8. ročníka na predmete Technika v téme zdroje energie prebrali formou rozhovoru s učiteľom.

2.Vytvorili prezentácie alebo papierové projekty.

3. Organizačná príprava: Dohodol som povolenia od majiteľov elektrárne, správcu hrádze, termín exkurzie a povolenie od riaditeľa našej školy. Zabezpečil som dopravu a  poučenie žiakov o vhodnom správaní, oblečení a a obuvi.

4. Motivácia žiakov: Tesne pred exkurziou som žiakom vysvetlil výhody najme solárnej elektrárne, poukázal na finančnú návratnosť jednoduchého solárneho panela. Spýtal som sa žiakov, či poznajú niekoho, kto má solárny panel. Žiaci dostali za úlohu zopakovať časti a princíp elektrárne fotovoltaickej a vodnej.  

5. Vlastná exkurzia. Počas cesty autobusom po kontrole zopakovania hlavných častí a princípu fotovoltaickej a vodnej elektrárne som dal kolovať vytlačené schémy elektrárni v euroobaloch. Exkurzia z 40 žiakmi prebehla s dvoma učiteľmi techniky, so sprievodcom pri fotovoltaickej elektrárni p. Strakom pracovníkom fotovoltaickej elektrárne, u vodnej elektrárne to bol vedúci elektrárne Ing. Marek Oslovič. Vo fotovoltaickej ako aj vodnej žiaci dostali podrobný výklad s obhliadkou. Žiaci mali možnosť vidieť zblízka solárne panely, meniče napätia a konštrukciu elektrárne. Obhliadli si organizovne celú fotovoltaickú elektráreň. Vo vodnej elektrárni sme absolvovali aj prezentáciu dataprojektorom pripravenú pracovníkmi elektrárne. Žiaci si obzreli zblízka generátor, velín, ovládanie Kaplanovej vodnej turbíny, výstupné transformátory. Zo zástupcom povodia Bodrogu sme sa prešli po hrádzi vodného diela Veľká Domaša.  Na záver sme so žiakmi zrekapitulovali priebeh exkurzie. Video z fotiek z elektrárni som prezentoval na LCD paneli na hlavnej chodbe a na nasledujúcej vyučovacej hodiny Techniky v 8.ročníku sme si ho s radosťou pozreli.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívne hodnotíme zážitkovosť exkurzie ako metódy vzdelávania aj vhodnosť a dobrú zapamäteľnosť nových informácií. Na druhej strane je však aktivita málo inovatívna a nepodnecuje žiakov k činnosti, necháva ich pasívnymi. Do budúcnosti odporúčame zaradiť za exkurziu doplňujúce aktivity, v ktorých žiaci aplikujú nové informácie na situáciu v škole."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie