Úvod Chceme vedieť viac.

Chceme vedieť viac.

Pridané: 07.01.12 Názov: Chceme vedieť viac.
Autor: Mgr. Mária Novoveská
Škola: Základ.škola, Topoľová 8,, Nitra

Predmety: Fyzika, Výchova umením, Geografia, Etická výchova

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: časopisy ( denníky, odborné časopisy a pod.)

Cieľ

- podporovať u žiakov záujem o čítanie - naučiť ich komunikovať, diskutovať na danú problematiku - rozvíjať morálne vlastnosti(vzájomná pomoc, spolupráca, priateľstvo a pod.) - rozvoj kreativity - profesijná orientácia - viesť ich k tomu, aby získané informácie vedeli využiť v bežnom živote

Metodický postup

Naša škola sa zapojila do projektu "SME v škole" na tému "Energia v prírode, technike a spoločnosti".

Vybrali sme dve triedy. Každý žiak dostal pracovný zošit s veľmi zaujímavými úlohami. Do školy prichádzal denník SME pre žiakov daných tried. Žiaci vypracovávali úlohy na základe prečítania a naštudovania článkov z tohoto denníka. Napr.: Nájdite v denníku SME vety, v ktorých je použité slovo energia. Nalepte ich do pracovného zošita a vysvetlite, v akom význame je toto slovo použité.

Podmienkou tejto aktivity nemusí byť účasť v projekte SME.

Motivácia:

Učiteľ najskôr vedie so žiakmi rozhovor na témy, ktoré si pripraví (Viete, koľko platia rodičia za spotrebu energie mesačne? Viete vysvetliť čo znamená preplatok a nedoplatok pri vyúčtovaní? Separujete doma odpad? Viete vysvetliť význam separácie? Poznáte význam slova "Charita"?

Metodický postup:

Žiaci si prinesú do školy rôzne časopisy (učiteľ uvedie príklady). Učiteľ si pripraví úlohy, ktoré budú pomocou týchto časopisov riešiť (napr. vystrihnite fotografiu telesa s kinetickou energiou a vymyslite k nej výstižný titulok, nájdite články o rope, uhlí, plyne, prípadne o ich negatívnych zásahoch do životného prostredia, nájdite články týkajúce sa problému energie a vytvorte z nich koláž a pod.)

Žiaci môžu pracovať vo dvojici a každá dvojica si vyberie ľubovoľnú úlohu, ktorú vypracuje. Ich práca môže byť realizovaná rôznymi formami:

a) Žiaci sa môžu zahrať  na redaktorov a napísať svoj príspevok na určenú tému do svojho časopisu

b) Pripravia diskusnú reláciu na tému z ich časopisu (jeden je redaktor a druhý hosť)

c) Zahrajú situáciu, kde jeden je novinárom, ktorý robí rozhovor napr. s riaditeľom jadrovej elektrárne a pod.

Žiaci na záver môžu sami vybrať najlepšie spracovanie danej problematiky.

Použité časopisy žiaci môžu odovzdať do školského zberu papiera.

 


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavé prepojenie utvrdzovania vedomostí o energii s aktivitami spojenými s novinami, ktoré ponúka projekt SME v škole a na ktoré môže učiteľ nadviazať vlastnými aktivitami."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie