Úvod Energeťáčik

Energeťáčik

Pridané: 27.12.11 Názov: Energeťáčik
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Informatika, Geografia, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Počítač, výkresy, pastelky, voskovky,temperové,vodové a anilínové farby,gélové perá,kartónový papier, krepový papier.

Cieľ

1.Oboznámiť žiakov s druhmi energie, s delením prírodných energetických zdrojov. 2.Viesť žiakov k uvažovaniu nad otázkami súvisiacimi s úsporami energie a nad hľadaním spôsobov šetrenia energiou. 3.Podporovať u žiakov samostatnosť pri riešení zadaných problémových úloh, podporovať ich nápaditosť, kreativitu a vlastnú tvorbu. 4.Rozvíjať komunikačné zručnosti a vyjadrovacie schopnosti žiakov;upevňovať zásady správnej štylizácie a gramatickej stavby textu;rozvíjať estetické cítenie žiakov.

Metodický postup

Zapojenie žiakov: Do tvorby školského časopisu sa zapojili žiaci 5.-9.ročníka.

Postup realizácie aktivity:

Rozdelenie žiakom  jednotlivých  úloh a zadanie  tém na spracovanie podľa ročníkov; vymenovanie redakčnej rady.

5.ročník - tvorba pexesa predstavujúceho správne a nesprávne energetické  činnosti;  kreslenie 2 obrázkov zobrazujúcich protiklady správnych a nesprávnych postupov pri šetrení energiou.

6.ročník - tvorba komiksu založenom na ceste za pokladom - zemným plynom.

7.ročník - spracovanie teoretických poznatkov o prírodných energetických zdrojoch a druhoch energie; spracovanie návrhov na úsporu energie.

8.ročník - spracovanie súťažno-zábavnej časti časopisu - tvorba doplňovačiek, rébusov, osemsmeroviek na tému energia; zodpovednosť za výtvarnú a ilustračnú zložku časopisu.

9.ročník - spracovanie príspevkov  o triedení odpadu a druhotných surovín; zodpovednosť za štylizáciu príspevkov a ich jazykovú korektúru.

 

Hodnotenie aktivity:

Tvorba príspevkov do školského časopisu žiakov veľmi zaujala. Vytvorili hodnotné literárne i výtvarné práce, ich nápaditosť a činorodosť  sa prejavila aj pri tvorbe zábavných a súťažných úloh.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Na aktivite oceňujeme komplexnosť,spracovanie témy a rozdelenie kompetencií pri príprave časopisu medzi skupiny žiakov niekoľkých ročníkov. V metodickom materiáli by ešte mohol byť popísaný spôsob, akým vyučujúci môže žiakov motivovať k práci na časopise."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie