Úvod Cesta za hľadaním obnoviteľných prírodných zdrojov energie

Cesta za hľadaním obnoviteľných prírodných zdrojov energie

Pridané: 26.12.11 Názov: Cesta za hľadaním obnoviteľných prírodných zdrojov energie
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Výchova umením, Informatika, Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: fotoaparát, zápisníky, perá, počítač,výkresy, fixky, pastelky,temperové a anilínové farby, voskovky odborné publikácie

Cieľ

1.Osvojiť si najnovšie a najmodernejšie spôsoby a technológie zamerané na úsporu energie so zreteľom na využitie obnoviteľných prírodných zdrojov a na ochranu životného prostredia. 2.Spoznávať zahraničné geografické územie, cudzí jazyk a kultúru iného národa. 3.Uplatňovať medzipredmetové vzťahy, implementovať prierezové témy - environmentálnu a multikultúrnu výchovu, tvorbu projektov a prezentačné zručnosti.

Metodický postup

A.PRÍPRAVNÁ FÁZA

Pred uskutočnením exkurzie boli žiaci  teoreticky oboznámení s druhmi energie a s prírodnými zdrojmi. Na základe týchto poznatkov v písomnej podobe spracovali tému:Prírodné zdroje a ich delenie; zostavili otázky súťažného kvízu na danú tému; spracovali kaleidoskop zaujímavostí o energii a o jej využívaní v jednotlivých svetadieloch; vytvorili mapku Slovenska so zakreslením jednotlivých typov elektrární na Slovensku;výtvarne spracovali svoju predstavu o ekologickej krajine s využitím obnoviteľných prírodných zdrojov.

B.REALIZAČNÁ FÁZA

Uskutočnená exkurzia bola zameraná na oboznámenie žiakov s moravskou obcou Hostetín, kde sú realizované mnohé projekty založené na využívaní miestnych prírodných zdrojov, na úspore energie a predovšetkým šetriace životné prostredie.

Žiaci sa oboznámili s princípom fungovania pasívnych ekologických, ekonomických a nízkoenergetických domov, vyznačujúcich sa vnútorným komfortom,zdravou mikroklímou, vysokou kvalitou stavby a nízkymi energetickými nákladmi.Domy sú vykurované biomasou - drevoštiepkou.V stavbe pasívneho domu sú použité prírodné materiály-slama, hlinené omietky,nepálené tehly, zelená strecha,drevo, kameň, korok.Pasívny dom je energeticky najúspornejšia stavba;má silnú vrstvu tepelnej izolácie, dokonalé tesnenie,riadené vetranie so spätným získavaním tepla z odchádzajúceho vzduchu, okná s vynikajúcimi parametrami, ktoré umožňujú využívane energie zo slnka.

Obec Hostetín má vybudovanú aj ekologickú koreňovú čističku odpadových vôd,základ ktorej tvorí umelá mokraď s bežnými mokraďovými rastlinami - rákos a chrastica rákosovitá. Čistenie sa uskutočňuje vďaka baktériám žijúcim na koreňoch rastlín, ktoré rozkladajú organické znečistenie a tým aj vodu. Súčasťou areálu je  aj drevená sušiareň ovocia,kde sa proces sušenia uskutočňuje bez použitia konzervačných látok. V obci používajú aj slnečné  kolektory, veterné generátory a ekologické verejné osvetlenie.

C. POSTREALIZAČNÁ FÁZA

Po uskutočnení exkurzie žiaci nadobudnuté poznatky spracovali v knižnej náučnej publikácii a vytvorili trojrozmerný model ekologického a ekonomického pasívneho domu s priľahlými objektmi./aktivita je popísaná a zdokumentovaná v rámci modulu Moderné vyučovanie s rovnomenným názvom./


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme, že exkurzii žiakov predchádzala teoretická príprava, do ktorej boli žiaci aktívne zapojení. Exkurziu tiež doplnili nadväzné aktivity."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie