Úvod Energo záložky

Energo záložky

Pridané: 14.05.13 Názov: Energo záložky
Autor: Ing. Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Predmety: Fyzika, Výtvarná výchova, Prírodoveda, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 6+

Trvanie: do 30 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Tvrdý papier, kresliace potreby - farbičky a fixy, farebný papier, lepidlo, nožnice

Cieľ

Cieľom je rozvíjanie jemnej motoriky výrobou záložiek, docieliť uvedomelý prístup žiakov k šetreniu energiou a rozvíjať vedomosti o možných zdrojoch a formách energie.

Metodický postup

1. Žiaci sa v úvode porozprávali s učiteľom o rôznych druhoch energie a o možnostiach úspory v škole, v domácnosti a celkovo v živote, pričom využili poznatky ktoré získali v prírodovedných predmetoch, hlavne z predmetu fyzika. Zároveň rozvíjali aj svokje komunikačné schopnosti nakoľko okrem predstavivosti a tvorivosti majú deti s autizmom problémy aj v oblasti komunikácie. Na pracovnom vyučovaní si vyrábali energo-záložky.

2. Z tvrdého papiera si s pomocou učiteľa (keďže niektorí majú problém so strihaním) vystrihli formát záložky

3. Žiaci si nakreslili vlastné záložky rôznou technikou niektorí s pomocou a usmernením učiteľa

4. Žiaci potom v rámci triedy diskutovali čo nakreslili na záložku a vysvetlili svoj motív.

5. Zo záložiek sa urobila výstavka pre všetkých žiakov školy, učiteľov a rodičov. Potom si žiaci rozdelili záložky a používajú ich v svojich školských učebniciach.

Táto aktivita podnietila k žiakov k aktívnejšiemu prístupu šetrenia energiou a o tomto probléme sa porozprávali aj doma z rodičmi.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívom aktivity je prepojenie viacerých činností, s dobrou aktivitou detí. Do budúcnosti by bolo potrebné navrhnúť nejakú aktivitu súvisiacu viac so zadanou témou."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie