Úvod Bazár - Elektroodpad

Bazár - Elektroodpad

Pridané: 14.05.13 Názov: Bazár - Elektroodpad
Autor: Ing. Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Predmety: Fyzika, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Geografia, Dejepis, Občianska náuka, Prírodoveda, Vlastiveda, Etická výchova, Pracovné vyučovanie

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: šrubovák plochý, krížový, kladivo, kliešte, kombinačky, nožnice, kartón, farbičky,

Cieľ

U žiakov možno docieliť: - rozvíjanie jemnej motoriky, čo je u detí s autizmom veľmi dôležité a potrebné. Žiaci získavajú poznatky o energetickej spotrebe elektrospotrebičov a ich využívani. Učia sa šetriť materiálmi a recyklovať ich. Získavať poznatky o materiáloch z ktorých su vyrobené elektrospotrebiče, naučia sa šetreniu energie recyklovaním materiálov, šetriť životné prostredie.

Metodický postup

Aktivita sa začala diskusiou na tému Medzinárodný deň Zeme  so zameraním hlavne na oblasti ako zvýšiť energetickú účinnosť, potrebu recyklovať odpady a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Žiaci s autizmom sa vyučujú v spojených triedach, v triede je max. 6 žiakov a pracujú pod dozorom svojich učiteľov a asistentov. Veľakrát potrebujú usmernenie a potvrdenie toho, že konajú správne. Žiaci boli pri aktivitách usmerňovaní pedagógmi.

- najprv si pripravili motivačné plagáty na hodine výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania 

- potom žiaci vytvorili pomocou dreveného stola a vytvorených plagátov Bazár elektrospotrebičov vo vstupnej hale budovy školy.

- Rozdelili si s pomocou učiteľa služby a v priebehu dvoch týždňov sa v bazári striedali pred      vyučovaním pojhodinu a po vyučovaní jednu hodinu.

- Vyzbieraný materiál spísali

- žiaci tento vyzbieraný materiál rozoberali na hodinách pracovného vyučovania a technickej výchovy.

- získaný vytriedený kovový materiál zaniesli do zberu, získaný finančný obnos nebol veľký ale žiakov potešil

- O spotrebe energie diskutovali na vyučovacích hodinách a rozprávali sa tiež o energetických štítkoch, ktoré sú na elektrospotrebičoch a o šetrení energie, ako aj o používaní elektrospotrebičov s nízkou spotrebou energie.Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Netradičná aktivita so zmysluplným výstupom a pekným prepojením viacerých predmetov. Oceňujeme zapojenie detí, ich rodičov a ich schopností."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie