Úvod Odkiaľ k nám prúdi energia

Odkiaľ k nám prúdi energia

Pridané: 10.05.13 Názov: Odkiaľ k nám prúdi energia
Autor: Mgr.Veronika Königová
Škola: ZŠ Lok, Lok

Predmety: Fyzika, Výtvarná výchova, Geografia, Prírodoveda, Vlastiveda, Pracovné vyučovanie

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: dataprojektor, notebook, plagát - výkres, farby, farbičky,

Cieľ

Cieľom hodiny bolo oboznámenie žiakov o tom vďaka čomu majú vo svojich domácnostiach elektrickú energiu. Vedieť odkiaľ k ním prúdi. Poznať pojem energia a ako sa vyrába. Naučiť žiakov správne zaobchádzať s elektrickou energiou - šetrenie.

Metodický postup

Žiaci musia byť najskôr oboznámení s pojmom energia. V prezentácii sa im vysvetlí kde sa v ich blízkosti vyrába elektrická energia a popis jej výroby. Dozvedia sa ako sa dostáva a čím do ich domácností. Na základe svojich  a nových vedomostí vytvoria plán obce s okolím a JE Mochovce, kde sa znázorní tok energie, elektrické rozvodne a stĺpy vysokého napätia. Plán je robený podľa skutočnosti. Žiaci vedia že vo vedľajšej dedine je elektrická rozvodňa a medzi týmito obcami sú vedené stĺpy vysokého napätia.Aktivita sa dá spojiť asi s exkurziou vedenou po obci. Zhotovený plagát máme vyvesený v triede.

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pekná myšlienka s prepojením okolitého prostredia. Výstupom aktivity bol plagát, s ktorým v rámci riešenia témy Energia v našom meste by sa dalo ďalej pracovať."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie