Úvod Naša energia.

Naša energia.

Pridané: 13.03.13 Názov: Naša energia.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Fyzika, Chémia, Výtvarná výchova, Informatika, Geografia

Vek: 10+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Internet, počítač, farebný papier, odpadový kartón, krepový papier, lepidlo, odpadový farebný plast z fliaš, špajdle, žiarovky, baterky, farby na papier.

Cieľ

Utvrdiť teoretické poznatky o energii a dôvodoch plytvania energiou. Vedieť vyhľadať informácie z internetových zdrojov a plánovať si prácu v skupine. Rozvíjať podnikateľské myslenie a zodpovednosť pri tvorbe návrhov modelov, rekvizít na šetrenie energie v meste. Podporovať rozvoj sociálnych vzťahov medzi žiakmi, kreativitu, zručnosť a tvorivosť priamo pri vyučovaní. Rozvíjať komunikáciu pri práci v tíme a prezentácii aktivít. Uvedomiť si ekologickú a finančnú dôležitosť šetrenia energie.

Metodický postup

Príprava aktivity:

Pred projektom si žiaci si vyhľadajú na internete teoretické informácie  o energii v slovenskom aj cudzom jazyku, informácie získavajú z hodín informatiky. Žiaci sú rozdelení do skupín po 2 až 4 žiakoch, podľa toho ako sú zručný a ako sa chcú prezentovať.  Na základe získaných vedomostí  z  internetu žiaci diskutujú o šetrení energie a jej zdrojoch. Náplňou aktivity je šetrenie energii v meste a odkiaľ sa berie energia. Každá skupina uvedie odpovede (nápady) na dve otázky: 1. Odkiaľ sa berie energia. 2. Ako sa dá šetriť energia v našom meste. Skupiny žiakov sa dohodnú na realizácii konkrétnej témy šetrenia energie a jej prezentácii. Žiaci v skupine vymyslia motívy modelov budov, rolové hry, plagáty a súťaže. Vyučujúci žiakov usmerní, aby neodbočili od témy a dodržali čas na ktorom sa dohodli.V príprave aktivity sa teoreticky aj prakticky žiaci pripravia na realizáciu aktivity a  materiály na prípravu.

Realizácia aktivity:

Príprava aktivity v triede. Vyučujúci prinesie do triedy výkresy, kartóny, farebné plastové fľaše, farbičky, lepidlá a  žiaci  strihajú, maľujú a lepia podľa získaných  znalostí a zručností.  Žiaci si prinesú potrebný materiál z domu na dotvorenie  modelu. Je dôležité,  aby žiaci pracovali iba s dostupným materiálom a využili jednoduchosť, farebnosť a estetiku pri práci. Každá skupina žiakov pracuje na modeloch, ktoré predstavujú objekty mesta o ktorých diskutovali v príprave, pripravujú si rekvizity na rolovú hru a plagát na súťaž ENEMES. Žiaci pracujú s materiálom, ktorý majú zabezpečený na hodine od vyučujúceho. Žiaci majú presne určené aktivity a chýbajúci materiál alebo informácie si vyhľadajú na domácu prípravu.

Vlastná realizácia aktivity. Na vyučovacej hodine vyučujúci vyhodnotí doterajšiu prácu a upozorní žiakov, aby pracovali na určenej aktivite všetci žiaci v skupine. Vyučujúci usmerňuje žiakov, konzultuje s nimi počas práce, aby žiaci neodbočili od témy a udržuje tempo práce na projekte. Žiaci môžu na časti projektu pracovať aj doma.

Na ďalšej vyučovacej hodine vyučujúci vyhodnotí doterajšie aktivity a upozorní žiakov, aby svoj projekt  začali maľovať a dotvárať farebným papierom. Vyučujúci usmerňuje žiakov, konzultuje s nimi počas práce a udržuje tempo práce na projekte.

Dokončenie aktivity. V závere projektu žiaci dokončia detaily modelov z plastových fliaš a odovzdajú aktivity  na prezentáciu. Farebné oblečenie súvisiace s témou si žiaci prinesú z domu.

Prezentácia aktivít pred triedou. Prezentuje celá skupina svoju aktivitu, každý žiak v skupine povie pár viet o tom ako sa dá šetriť energia v našom meste.

Prvá skupina je Oranžové svetlo. Rolová hra v skupine s rekvizitami upozorňuje na šetrenie svetlom v meste a na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Žiačky vytvorili z výkresu a farebného papiera pútavé rekvizity s klobúkmi.

Druhá skupina sú Biele žiarovky. Skupina si pripravila plagát mesta Energia v našom meste na nástennom paneli. Na plagáte  boli rozmiestnené budovy mesta a cesta po ktorej biele žiarovky putovali do cieľa. Žiaci pripravili plagát ako veľkú spoločenskú hru. Správnou odpoveďou na otázky šetrenia energia sa posúvali do cieľa. Súťažiť mohlo toľko žiakov, koľko je budov na plagáte, napríklad šesť. Správna odpoveď je jeden krok vpred a cieľom je stred plagátu.

Tretia skupina je Modrá obloha. Prezentujú svoj model mesta a čistotu ovzdušia v meste.

Štvrtá skupina si pripravila rolovú hru Sme voda, vietor, slnko a zem. Žiaci simulovali obnoviteľné zdroje energie a ich dôležitosť na šetrenie energie. Vytvorili jednoduché a zaujímavé rekvizity z krepového papiera.

Vyhodnotenie aktivity:

Vyučujúci hodnotí kreativitu nápadov, fakty a nápaditosť žiakov. Do aktivity sa zapojili žiaci 6. ročníka, ktorí sa netradične a zaujímavo pohrali s témou šetrenia energie v našom meste. Žiaci po skupinách pripravili to, čo v projekte vytvorili (napr. model mesta, rolové hry, plagát  a súťaž). Na vyučovaciu hodinu pozvali aj pani riaditeľku a zástupkyňu a predviedli im svoje nápady. Na rodičovskom združení pozvali rodičov do triedy a predviedli im svoje aktivity.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt výborným spôsobom kombinuje nástroje práce s deťmi, každý si v ňom nájde úlohu podľa toho, v čom je dobrý. Podporuje detskú kooperáciu, skupinová prácu a žiakom pomáha pri tréningu prezentácie. Zároveň obsahuje veľa zaujímavých, zábavných a podnetných informácií."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie