Úvod Odkiaľ sa berie energia.

Odkiaľ sa berie energia.

Pridané: 12.03.13 Názov: Odkiaľ sa berie energia.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Cudzí jazyk, Chémia, Biológia, Výtvarná výchova, Matematika, Informatika, Geografia, Prírodoveda, Etická výchova

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Internet, počítač, farebný papier, odpadový kartón,krepový papier,lepidlo, odpadový farebný plast z fliaš, špajdle, žiarovky, použité baterky, farby na papier.

Cieľ

Utvrdiť teoretické poznatky o energii a dôvodoch plytvania energiou. Vedieť vyhľadať informácie z internetových zdrojov o výrobe a možnostiach šetrenia energie. Rozvíjať podnikateľské myslenie pri tvorbe návrhov modelov na šetrenie energie v meste. Podporovať rozvoj sociálnych vzťahov medzi žiakmi, kreativitu nápadov, zručnosť a tvorivosť priamo pri vyučovaní. Rozvíjať komunikáciu pri práci v tíme a prezentácii aktivít. Uvedomiť si ekologickú a finančnú dôležitosť šetrenia energie v meste.

Metodický postup

Príprava aktivity:

Žiaci si vyhľadajú na internete teoretické informácie  o energii v slovenskom aj cudzom jazyku, informácie získavajú z hodín informatiky. Žiaci sú rozdelení do skupín po 2 až 4 žiakoch. Na základe získaných vedomostí  z  internetu žiaci diskutujú o šetrení energie a jej zdrojoch. Náplňou aktivity je šetrenie energie v meste a odkiaľ sa berie energia. Každá skupina uvedie odpovede (nápady) na dve otázky: 1. Odkiaľ sa berie energia? 2. Ako sa dá šetriť energia v našom meste? Skupiny žiakov sa dohodnú na realizácii konkrétnej témy šetrenia energie a jej prezentácii. Žiaci v skupine vymyslia a vytvoria motív modelov vo svojej predstave a vyučujúci žiakov usmerní, aby neodbočili od témy a dodržali čas na ktorom sa dohodli.

Realizácia aktivity:

Žiaci pracujú na projekte v etapách.  V prvej etape sa žiaci teoreticky pripravia na projekt  a vlastnú realizáciu aktivity. Vyučujúci si zvolí počet etáp podľa náročnosti projektu, šikovnosti a veku žiakov.

V druhej etape vyučujúci prinesie do triedy výkresy, kartóny, farebné plastové fľaše, farbičky, lepidlá a žiaci strihajú, maľujú a lepia podľa získaných znalostí a zručností. Žiaci si prinesú potrebný materiál z domu na dotvorenie modelu. Je dôležité, aby žiaci pracovali iba s dostupným materiálom a využili jednoduchosť, farebnosť a estetiku pri práci. Každá skupina žiakov pracuje na modeloch, ktoré predstavujú objekty mesta o ktorých diskutovali v príprave. Žiaci vystrihujú a lepia objekty.

Na úvod tretej etapy vyučovacej hodiny vyučujúci vyhodnotí doterajšiu prácu a stanoví žiakom, aby model začali maľovať a dotvárať farebným papierom. Vyučujúci usmerňuje žiakov, konzultuje s nimi počas práce, aby žiaci neodbočili od témy a udržuje tempo práce na projekte.

V štvrtej etape žiaci dokončia detaily modelov z plastových fliaš a odovzdajú model na prezentáciu.

V piatej etape prezentuje celá skupina svoj model, každý žiak v skupine povie pár viet o tom ako sa dá šetriť energia v objektoch z modelov  v našom meste, ktoré vytvorili žiaci. Žiaci sú kreatívni a upravujú svoje získané nápady v prezentácii modelov. Prezentácia musí byť výstižná, presná a časovo limitovaná.

V šiestej etape vyberie vyučujúci  jeden model, na ktorom sa žiaci zahrajú simulačnú hru. V našom prípade to bol model Bane Handlová, kde žiaci v skupine prezentujú využitie teplej vody v Bani Handlová. Modrý krepový papier predstavuje odpadovú teplú vodu vytekajúcu z bane. Každá skupina predstavovala jeden prúd teplej vody (jeden pás krepového papiera). Úlohou každej skupiny bolo simulovať  " teplú vodu" : 1. Odkiaľ sa berie teplá voda. 2. Využite teplej vody z bani. 3. Šetrenie energie v našom meste v súvislosti s teplou vodou z bani. Žiaci tvoria vety o šetrení energie, vymýšľajú krátky básnický rým a zo žiakov sú aj herci.

Vyučujúci hodnotí kreativitu nápadov, fakty a nápaditosť žiakov. Body, ktoré žiaci získali pri projektovom vyučovaní a v simulačnej hre, upevní vyučujúci v podobe kartičiek na "modrý krepový papier", je to estetické a súťaživé. Žiaci si body kontrolujú. Po ukončení simulačnej hry sa ukončí aj bodovanie a vyučujúci na základe získaných bodov vyhodnotí moderné vyučovanie známkou.

Hodnotenie aktivity:

Na základe získaných poznatkov si vyučujúci pripraví na ďalšiu hodinu pracovný list, ktorý môže na známku vyplniť žiak alebo frontálne zopakovať s celou triedou. Aktivity sa zúčastnila celá trieda 6.B rozdelená do dvojíc a štvoríc. Aktivitu hodnotím výborne. Žiaci pripravili príjemné prostredie, boli kreatívni a presvedčivo zvládli simulačnú hru. Teoretické a praktické vedomosti žiakov boli na dobrej úrovni. Takúto aktivitu je možné realizovať jeden alebo dvakrát do roka.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Projekt je veľmi kreatívny, využiteľný a praktický pre viac vyučovacích predmetov. Dochádza k stimulácií žiakov, takže je aj zábavný. Samotné modely, napr. baňa a teplá voda, sú veľmi dobre využiteľné aj v ďalších aktivitách (napr. v priblížení geotermálnych vrtov)."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie