Úvod Ekoenergokarneval

Ekoenergokarneval

Pridané: 12.02.13 Názov: Ekoenergokarneval
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova umením, Matematika, Informatika, Občianska náuka, Telesná výchova, Prírodoveda, Etická výchova, Náboženská výchova

Vek: 6+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Kartónový papier, baliaci papier,výkresy,použité plastové fľaše, použité tetrapakové obaly, novinový papier,temperové farby,plagátové farby, šijacie potreby, lepidlá,nožnice; počítače,kancelársky papier.

Cieľ

1.Viesť žiakov k znižovaniu kvantity odpadového materiálu, k zamýšľaniu sa nad možnosťami jeho recyklácie. 2.Podporovať nápaditosť, predstavivosť, samostatnosť,kreativitu žiakov; rozvíjať ich praktické zručnosti a technickú tvorivosť. 3.Rozširovať vedomosti žiakov o energii, o možnostiach jej úspor a o energetických opatreniach realizovaných v škole,v domácnosti i v celom meste.

Metodický postup

1.PRÍPRAVNÁ FÁZA

V mesiaci december bolo vyhlásených niekoľko súťaží s ekologicko-energetickou tematikou:

1.súťaž o najoriginálnejšiu karnevalovú masku vyrobenú z recyklovaného materiálu a predstavujúcu niektorý z druhov energie.

2.súťaž o najoriginálnejší výrobok z recyklovaného materiálu.

3.súťaž o najvýstižnejšiu powerpointovú prezentáciu o energii a jej jednotlivých druhoch.

4. súťaž o najoriginálnejšie návrhy ekohier.

2. REALIZAČNÁ FÁZA

V úvode karnevalu žiaci 8. ročníka všetkým účastníkom ekoenergokarnevalu - žiakom, ich rodičom a širokej verejnosti mesta Dubnica nad Váhom predstavili powerpointové prezentácie o energii a jej jednotlivých druhoch. Uskutočnili aj kampaň zameranú na šetrenie energiou, a to rozdávaním propagačného materiálu a informačných letákov, ktoré vyrobili. Žiaci 7. a 9. ročníka predstavili víťazné výrobky súťaže o najoriginálnejší výrobok zhotovený z recyklovaného materiálu - dinosaura, prasiatko a vtáčika.

Podmienkou účasti na ekoenergokarnevale bola karnevalová maska vyrobená z odpadového materiálu. Najoriginálnejšie masky predstavovali jednotlivé druhy energie - slnečnú, veternú, vodnú, geotermálnu a ekologické úsporné spotrebiče. V zábavnej časti podujatia si žiaci zahrali ekohry. Okrem karnevalových masiek boli vyhodnotené aj najlepšie návrhy na ekohry, najvýstižnejšie powerpointové prezentácie o energii a jej jednotlivých druhoch a taktiež výrobky z recyklovaného materiálu.

3.HODNOTENIE AKTIVITY:

Uskutočnenú aktivitu hodnotíme veľmi pozitívne, stretla sa s veľkým ohlasom. Žiaci si osvojili teoretické vedomosti o energii a o jej jednotlivých druhoch. Zhotovenie  karnevalových  masiek z recyklovaného materiálu bolo priamym dôkazom toho, ako možno ušetriť energiu. Tvorbou powerpointových prezentácií žiaci obohatili nielen svoje poznatky o energii, ale nadobudli zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. V tvorbe umeleckých diel o energii a ekohier naplno rozvinuli svoju fantáziu, obrazotvornosť, nápaditosť, kreativitu a technickú tvorivosť.

Na uskutočnenom podujatí žiaci rozdávaním informačných letákov propagujúcich spôsoby šetrenia energiou zrealizovali energetickú kampaň za účasti rodičov žiakov školy a obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Nápaditá kombinácia rôznych nástrojov práce s deťmi. Zapojenie rodičov a spoločenská udalosť, akou je karneval, otvára ďalšie možnosti spolupráce, ktoré by mohli byť v nadväzujúcej fáze projektu plne rozvinuté tak, aby výstupy mali aj konkrétny dopad v praxi. To by ešte posilnilo zmysluplnosť aktivity smerom k téme šetrenia energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie