Úvod Energia 3. tisícročia.

Energia 3. tisícročia.

Pridané: 30.01.13 Názov: Energia 3. tisícročia.
Autor: Mgr.Iveta Jakubová
Škola: Základná škola, Handlová

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Chémia, Biológia, Matematika, Informatika, Geografia, Prírodoveda

Vek: 12+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: Pracovný list. Internet. Kartónový papier, plastové vrchnáčiky, temperové farby, výkresy, lepidlá, alobal.

Cieľ

Cieľom exkurzie ako jednej z možností zmysluplného praktického učenia, je aby sa žiaci naučili čo je energia a odkiaľ sa berie, aký je jej životný cyklus, ako jej využívanie ovplyvňuje životné prostredie, ako náš životný cyklus vplýva na spotrebu energie, ako využívať energiu a ako šetriť energiu. Cieľom exkurzie taktiež je, aby si žiaci hravou formou pomocou aktivít a pokusov uvedomili, že svojím konaním a vedomosťami môžu ovplyvniť životné prostredie.

Metodický postup

Súčasťou organizačno-technickej stránky prípravy exkurzie bolo určenie dňa, miesta konania, trieda a počet žiakov. Na exkurziu sa mohlo prihlásiť 20 žiakov v jednej skupine.  Žiaci si pripravili trojrozmerný model domu s príslušenstvom a vlastnými návrhmi na šetrenie energie domov, okolia a doprave. Žiaci sa rozdelili do projektových tímov po 3 žiakoch  a na základe získaných skúseností z internetu navrhli vlastné interiérové rozmiestnenie domu, zateplili obvodové múry, navrhli umiestnenie nádob na recykláciu odpadu v exteriéri, výsadbu zelene a dopravný prostriedok rodiny.

Na prácu počas exkurzie boli žiaci pripravení. Poznali ciele, obsah, jednotlivé stanovištia aj postupy a spôsoby správania sa pri realizácii jednotlivých úloh, aj exkurzie ako celku. V deň exkurzie, máme pripravené pracovné listy, rozdáme ich žiakom a spoločne si vysvetlíme aplikačné úlohy.

Triedy šiesteho ročníka sú zapojené do projektu "Energia v našom meste" a preto počas prípravných fáz mali žiaci určené kľúčové učivo o šetrení energie v meste. Na základe projektového vyučovania žiaci nadobudli teoretické poznatky, ktoré si prakticky overili na interaktívnej výstave.

Priamo pred exkurziou boli žiakom spresnené ciele exkurzie, navrhnutý časový plán a výberové aplikačné úlohy. Sústredením sa na tematiku žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie do praktických aktivít, ktoré žiaci spracujú na modernú vyučovaciu hodinu "Odkiaľ sa berie energia", podľa plánovaných aktivít na mesiac január. Na mesiac február žiaci spracujú aplikačné výberové úlohy  v pracovných listoch na modernú vyučovaciu hodinu "Naša energia", podľa plánovaných aktivít na mesiac február.

V prvej časti exkurzie  sa žiaci na interaktívnych otáčavých paneloch naučili čo je energia a zdroje energie. Vytvárali na hybridnom bicykli elektrinu a zamysleli sa pri vzorkách neobnoviteľných zdrojov nad dobou ich vývoja. Žiakov zaujala uhoľná baňa (tmavý tunel), do ktorého sa žiaci vplazili s baníckou prilbou a ručnou baterkou a zachytili na fotografiách výrobu energie z uhlia.

V druhej časti exkurzie  žiaci využili teoretické poznatky o energii a prakticky ich využili v úspornom byte, kde si vyskúšali ako neplytvať energiou, ako realizovať malé opatrenia, ktoré nestoja ani cent a ušetria množstvo energie. Žiaci sa pýtali hlavne na izolačné materiály, termovízne snímky a fotovoltické panely.

V tretej časti exkurzie sa žiaci zamysleli nad vplyvom dopravy na životné prostredie a na názorných  modeloch funkčného parného stroja, auta na vodík a Stirlingovho motora sa naučili, aké majú jednotlivé dopravné prostriedky vplyv na životné prostredie a chorobnosť dýchacích ciest.

V štvrtej časti exkurzie žiaci vyskúšali kolotoč šťastia, prečítali si citáty v škole mudrcov a zahrali si nástenné eko-pexeso. Žiaci boli aktívni a hravou formou rozhodovali o spotrebe energie v živote.

Interaktívna výstava umožnila žiakom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie. Žiaci si teoretické poznatky overili a utvrdili na aktivitách a pokusoch. Na záver exkurzie sme si so žiakmi vyplnili pracovné listy v útulnom prostredí regionálneho kultúrneho centra.

Hodnotenie aktivity.

Interaktívnu výstavu navštívilo 18 žiakov šiesteho ročníka. Aktivitu hodnotím pozitívne, žiaci sa hravou formou na sprievodných aktivitách a pokusoch naučili pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspor energie. Prostredníctvom exponátov, aktivít a pokusov budú žiaci motivovaní k záujmu o prírodné vedy. Žiaci si na výstave mali možnosť uvedomiť, že v modernej spoločnosti majú rozmanité možnosti šetrenia energie a záleží len na nás ako budeme žiť a šetriť energiu.

 Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Efektná tvorba modelov, ktoré sa stávajú učebnými pomôckami pre ďalšie triedy. Praktická využiteľnosť vzniknutých predmetov je hlavným prínosom projektu. Pri podobných projektoch by mohlo mať v rámci výstavy k predmetom prístup aj väčší počet žiakov či iných návštevníkov, čo by umocnilo dosah hlavnej myšlienky."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie