Úvod Fyzika netradične

Fyzika netradične

Pridané: 29.03.12 Názov: Fyzika netradične
Autor: PaedDr. Milan Križan
Škola: Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou

Predmety: Fyzika, Informatika, Pracovné vyučovanie

Vek: 12+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Budeme potrebovať: plastový obal od jogurtu, suchú ryža, príborový nôž, voda, olej, prípadne ďalšie pomôcky, ktoré si určia žiaci.

Cieľ

Vedieť vysvetliť na primeranej úrovni, prezentovať fyzikálny jav a vysvetliť príčinu z fyzikálneho hľadiska. Žiaci mali za úlohu nájsť súvislosti, vedieť pripraviť a prezentovať jednoduchý fyzikálny experiment podľa vlastného výberu preberaných tém. Dôležitou súčasťou ich práce bola odborná literatúra na vysvetlenie fyzikálnych súvislostí.

Metodický postup

Tematický okruh: Skúmanie vlastností pevných, kvapalných a plynných látok.

Trieda bola rozdelená do skupín, pričom každá skupina mal za úlohu vysvetliť iný fyzikálny jav prostredníctvom vhodného pokus a prezentácie. Ústrednou témou bolo Skúmanie vlastností pevných, kvapalných a plynných látok. /V prezentácii sa zamerali na trenie a optické vlastností kvapalín/

Žiaci si na začiatku hodiny vybrali fyzikálny jav, ktorý by chceli vysvetliť. Potom si z dostupných zdrojov /odborná literatúra, internet/ zistia dostatočné množstvo informácií na vysvetlenie a realizáciu prezentácie. Vyberú si aj fyzikálny experiment, ktorý najbližšie vysvetlí preberanú problematiku.

Navrhnú štruktúru pokusu, zapíšu si potrebné pomôcky, pripravia komentár a vysvetlenie pokusu. Všetky informácie spracúvajú v elektronickej podobe. Do ďalšej hodiny si pripravia domy pomôcky.

V úvode nasledujúce hodiny si žiaci zvolia poradie v akom budú prezentovať. Každú prezentáciu si nahrajú na videokameru.

Pokus môžu viackrát zopakovať, pričom vysvetlia fyzikálne súvislosti prebiehajúceho experimentu.

Na hodinách informatiky prostredníctvom vhodného softvéru spracujú podľa seba video do výslednej podoby. Výsledné video je možné použiť aj na ďalších hodinách a v iných triedach alebo publikovať ne webovej stránke.

Poznámka: pre žiakov bola veľká skúsenosť, keď mali plynule nahovoriť komentár k prebiehajúcemu experimentu, museli dodržať časovú súvislosť slova a prebiehajúceho deja. Zistili, že správne pripraviť komentár, ktorý v krátkosti vysvetlí fyzikálne súvislosti nie je jednoduché, pričom pri natáčaní zažili zopár veselých chvíľok.

 

 

 

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Aktivita ponúka žiakom príjemné spestrenie hodiny. Absentuje však inovatívnosť aj cieľavedomé dlhodobejšie pôsobenie na žiakov v oblasti šetrného využívania energie a prepojenie s témou súťaže "Energia v našej škole"."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie