Úvod Energia v škole Jedáleň Separácia odpadu

Separácia odpadu

Pridané: 19.01.12 Názov: Separácia odpadu
Autor: Mgr. Zuzana Palachová
Škola: Základná škola , Detva

Perex:
Separáciou odpadu šetríme energiu a finančné zdroje, ktoré by boli vynaložené na ich likvidáciu( odstraňovanie z prostredia školy), šetríme primárne zdroje. Vytvárame návyky separácie u žiakov.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
830.00 euro

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Kompostovisko – 30 € Obaly z potravín a iných produktov – úspora zahrnutá v zbere papiera Elektroodpad – hodnotí sa počet získaných na základe váhy(1kg= 2 body) Papier – plný kontajner(cca 7000 kg) – 400€ -dvakrát ročne

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
12 mesiac/mesiacov

Východiskový stav
V našej škole sa separácii odpadov venujeme už dlhší čas. Každý školský rok sa snažíme v tomto úsilí pokračovať novými efektívnejšími postupmi. Tento školský rok sme upriamili pozornosť na skvalitnenie separácie odpadu v našej škole. Exteriér – kompostovisko – biologický odpad z kuchyne školy, z okolia školy(záhrada, brehy potoka, školský dvor).Vytvárať u žiakov pracovné návyky, návyky ekologického myslenia pri skrášľovaní , úprave prostredia školy. Obaly z potravín a iných produktov – odpad sa uskladňuje do nádob, ktoré sú na to určené, sú umiestnené vo vnútorných priestoroch školy (chodby), ale aj vonkajších priestoroch(nádoby na plasty, papier...).Upozorniť zamestnancov školy i žiakov na triedenie odpadu, z akého materiálu je, aby nedochádzalo k nevhodnému zmiešaniu, a tým k znehodnoteniu separácie odpadov. Elektroodpad – zber sa uskutočňuje každý druhý týždeň- jeden deň. Odpad sa uskladňuje do zberných nádob na to určených. Je potrebné zvýšiť záujem u žiakov väčšou informovanosťou. Papier - niekoľkokrát do roka sa v škole uskutočňuje zber papiera. Zaviesť papierové kartóny s logom - separácie a umiestniť ich do tried a zborovne, kde by sa uskladňoval použitý papier.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy, rodičia, miestne firmy, TechnickTechnické služby mesta Detva

Riešenie

Exteriér – kompostovisko – biologický odpad z kuchyne školy, z okolia školy(záhrada, brehy potoka, školský dvor):

Kompostovisko – spolupráca s miestnymi firmami- firma na spracovanie biomasy(väčší biologický odpad), používame ako hnojivo do školskej záhrady. Šetríme náklady na dopravu pri odstraňovaní tohto odpadu, máme organické hnojivo na použitie v škole. Samostatne si skrášľujeme naše životné prostredie.

Realizačný tým – vedenie školy, učitelia, žiaci, školník, upratovačky, kuchárky

Obaly z potravín a iných produktov – niektoré obaly z potravín sme začali využívať pri výzdobe školy alebo vo výtvarných prácach žiakov, čím sme ich nepriamo navádzali a motivovali na správnu separáciu, rozlišovanie obalov podľa materiálov, z akých sú vyrobené. Ušetrili sme finančné prostriedky na výzdobu školy. Niektoré obaly z ostatných produktov sa špeciálne odovzdávajú(toner) na opätovné naplnenie a použitie.

Realizačný tým – učitelia, žiaci

Elektroodpad – zberom elektroodpadu môže škola dosiahnuť finančné zdroje, ktoré využije na zakúpenie potrebných školských pomôcok pre učiteľov a žiakov. Zvýšila sa informovanosť žiakov o tomto zbere, čím sa zvýšil aj zber .

Realizačný tým – vedenie školy, učitelia, žiaci, školník,

 

Papier – boli zavedené papierové boxy, ktoré slúžia na odpad papiera, žiaci si ich vyrobili sami.

V tomto prípade nejde ani o zvýšené množstvo zberu, ale o získanie návyku na uvedenú možnosť separácie. Boxy sú uložené v triedach. Počas zberu papiera v škole je tento odpad pridaný do centrálnej zbernej nádoby. Zberom papiera sa získajú finančné prostriedky a ušetria sa primárne zdroje.

Realizačný tým – vedenie školy, učitelia, žiaci, školník, upratovačky, kuchárky, Technické služby mesta Detva

Ďalšie využitie EO

Predmet: Biológia Ročník: ôsmy Tematický celok: Ekologické podmienky života Téma hodiny: Hromadenie odpadov, ich odstraňovanie – výroba a spotreba energie Cieľ: Kognitívne ciele: a) Žiak má vedieť vysvetliť pojmy: odpad, vyčerpateľný a nevyčerpateľný obnoviteľný zdroj energie b) Žiak má vedieť vysvetliť od čoho závisí ( hmotnosť) množstvo tepla vyprodukované z biomasy c) Žiak má vedieť vypočítať množstvo tepla Výchovné ciele: a(Žiak si má uvedomiť význam biomasy pri získavaní energie – ekologicky, ekonomicky

Komunikácia EO

Energetické opatrenia sú prezentované samotnou formou interiéru výzdoby školy, vedenie školy organizuje výlet ako odmenu pre žiakov, ktorí sa zapojili do zberov čo najaktívnejšie. Ďalšou formou prezentácie je organizácia kultúrnych podujatí(slávnostné akadémie pre rodičov, verejnosť a verejných činiteľov mesta Detva), zrealizovaných v novovyzdobenom interiéri školy.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Realizácia komplexného balíku opatrení v oblasti separácie odpadu na škole so zapojením viacerých subjektov. Bolo by vhodné doplniť popis aktivity o spôsob, akým boli žiaci aktívne zapojený do realizácie spomínaných energetických opatrení a aktivitu viac prepojiť s témou súťaže."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie