Úvod Ako šetríme s energiou

Ako šetríme s energiou

Pridané: 13.05.13 Názov: Ako šetríme s energiou
Autor: Mgr. Katarína Karaffová
Škola: Základná škola J.A.Komenského, Kolárovo

Predmety: Výtvarná výchova, Prírodoveda

Vek: 8+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: počítač, papiere, farby, perá, výkres, fixky

Cieľ

Cieľom aktivity bolo, aby žiaci osvojili a pochopili pojem "šetriť s energiou". Šíriť túto myšlienku aj ostatným žiakom. Zostaviť dotazník, rozdať a zisťovať informácie. Na konci hodnotiť.

Metodický postup

Príprava aktivity:

Pred projektom pani učiteľka ukázala žiakom, ako sa dá šetriť s energiou. Začínala sa diskusia. Každý žiak si mohol položiť otázku alebo si dodať informáciu, čo on vie o energii. Žiaci sa náhodne rozdelili do skupín (napr.: losovanie čísiel). Na základe získaných nových poznatkov každá skupina začala pracovať.

Realizácia aktivity:

Hlavná časť aktivity prebiehala v triede. Učiteľ priniesol zo sebou materiál k aktivite. Po diskusii žiakov rozdelil do skupín. Skupiny boli náhodne vytvorené. Prvá a druhá skupina si vytvorila otázky o energii pre starších žiakov. Tretia a štvrtá skupina vytvorila plagáty. Po zostavení otázok prvá a druhá skupina si vybrali spoločne tie otázky, ktoré boli podľa nich tie najdôležitejšie. Vypracované dotazníky sa rozmnožili, rozdali sa na vyplnenie. Po vyplnení sa nazbierali a žiaci vyhodnotili. Spolu s výsledkami a plagátom dali svojím rovesníkom.

Vyhodnotenie aktivity:

Dotazníky vyplnilo 47 žiakov. 0 - 4 bodov získalo 10 žiakov, 5 - 8 bodov získalo 29 žiakov, 9 - bodov získalo 8 žiakov.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pekný nápad s dotazníkom a so spoluprácou žiakov. Do budúcnosti odporúčame sa viac zamerať na spracovanie výsledkov a následných výstupov."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie